Christmas 2018 Countdown ... میلاد منجی عالم عیسی مسیح
Days: Hours: Mins: Secs:
Nowruz 2578 (1398,1440,2019) Countdown
Days
000
:
Hours
00
:
Minutes
00
:
Seconds
00

Norooz, NoRuz, NowRuz (Persian New Year)

Chahar Shambeh Suri (Last Wednesday of Persian New Year)

NowRuz Iranian New year - Persian New Year 2578 (1398, 1440, 2019)
What year is it? 2578? 1398? 1440? - How old is NowRuz?
Nowruz 2579 (1399,1441,2020) Countdown
Days
000
:
Hours
00
:
Minutes
00
:
Seconds
00
Nowruz 2578 (1398, 2019) begins on: با شاد باش نوروز - تحويل سال نو
تحويل سال نو ۲۵۷۸ - ساعت ۱ و ۲۸ دقيقه و ۲۷ ثانيه صبح پنجشنبه اول فروردين ۱۳۹۸ در ايران
Tehran:Thursday:      01:28:27 AM      March 21, 2019
Athens:Wednesday 11:58:27 PM March 20, 2019
Berlin:Wednesday 10:58:27 PM March 20, 2019
Chicago:Wednesday 04:58:27 PM March 20, 2019
Denver:Wednesday 03:58:27 PM March 20, 2019
Dubai:Thursday 01:58:27 AM March 21, 2019
Istanbul:Wednesday 11:58:27 PM March 20, 2019
Jakarta:Thursday 04:58:27 AMMarch 21, 2019
Jerusalem:Wednesday 11:58:27 PM March 20, 2019
Kuala Lumpur:Thursday 05:58:27 AMMarch 21, 2019
London:Wednesday 09:58:27 PM March 20, 2019
Los Angeles:     Wednesday 02:58:27 PM March 20, 2019
Moscow:Thursday 12:58:27 AM March 21, 2019
New York:Wednesday 05:58:27 PM March 20, 2019
Paris:Wednesday 10:58:27 PM March 20, 2019
Rome:Wednesday 10:58:27 PM March 20, 2019
Sydney:Thursday 08:58:27 AM March 21, 2019
Tokyo:Thursday 06:58:27 AM March 21, 2019
Zagreb:Wednesday 10:58:27 PM March 20, 2019
UTC/GMT:Wednesday 09:58:27 PM March 20, 2019

Send FREE NowRuz Greeting Cards, FREE farsi NoRuz Cards

Chahar Shanbeh Suri
چهارشنبه‌ سوری
نوید دهندة نوروز و فرا رسیدن فصل بهار
Chahar Shanbeh Suri Festival of NowRuz Persian Iranian New Year for All Farsi Speaking People
On the eve of the last Wednesday of each year, Iranians celebrate "Chahar Shanbeh Suri" - The Red Wednesday, The Festival of Fire. On this occasion people make bon-fires on the streets and jump over them. The streets come alive with children and people as families spill out of their homes and greet each other. The young use a lot of firework before and during the Chaharshanbe Suri.

In order to make wishes come true, it is customary to prepare special foods and distribute them on this night. Noodle Soup and mixture of seven dried nuts and fruits, pistachios, roasted chic peas, almond, hazelnuts, figs, apricots, and raisins.

در ایران باستان، جشن آتش یا جشن سوری از جمله جشن های آریایی بوده است که امروزه تنها چهارشنبه سوری و جشن سده از آن به یادگار مانده است. جشن آذرگان ، شهریورگان یا آذر جشن دیگر اجرا نمی شود.

آتش نزد ایرانیان (پارسیان) نهاد روشنی، پاکی، سازندگی و نیرومندی است. مجموعة آئین های نوروزی از جشن چهارشنبه سوری آغاز شده و با اجرای مراسم سیزده بدر پایان می پذیرد. جشن چهارشنبه سوری در آخر هر سال برپا می شود و پایان فصل سرما که با بیماری، گرسنگی و همچنین مرگ (در ایران باستان) همراه بوده است را نوید می دهد.

آریائی ها با آتش افروختن و سپاس از آتش که در زمستان سخت، همیار آنان در مقابله با سرما، بیماری و گرسنگی بوده است، رسیدن بهار، فصل روئیدن و دوباره زیستن طبیعت، فصل طراوت و شادابی جانداران را نوید می دهند. جشن چهارشنبه سوری ، جشن دوباره آفریدن جهان و انسان است.

با توجه به دلایل فوق، آریائیان بر آتش ارج می نهادند و آن را بزرگ ترین نماد قدرت و وجود اهورا خدای ایرانزمین می دانستند.

Chahar Shanbeh Suri - Last Wednesday of Persian Year, چهارشنبه‌ سوری

Sorkhie to az man, Zardieh man az to, literally means your redness (health) is mine, my paleness (pain) is yours. This phrase is whispered in Chaharshanbeh Soori, ancient purification ritual, while people jump over the fire.

Give me your beautiful red color
And take back my sickly pallor!
سرخی تو از من و
زردی من از تو

Another tradition practice in Chahar-Shanbeh Soori is that people, most often children and young adults, wear strange dresses and sometimes wrap themselves up in sheets to symbolize the shrouds of the dead and head go to the street with pots and pans to create a cacophony you will never forget. As the saying goes, they could wake the dead! And that's pretty much the intention; this ancient ritual is said to ward off evil spirits. Then the kids go door to door to receive Chaharshanbeh Soori nuts, chocolates, etc.


Go To ... [ History of NowRuz | Chahar Shambeh Suri 1 | Chahar Shambeh Suri 2 | Chahar Shambeh Suri 3 | HaftSinn 1 | HaftSinn 2 | HaftSinn 3 | HaftSinn 4 | HaftSinn 5 | Haji Firuz 1 | Haji Firuz 2 | Haji Firuz 3 | Sizdeh Bedar 1 | Sizdeh Bedar 2 | Poetry | Send NoRuz Greeting | Previous year Sal Tahvils ... | US Gov. NowRuz message ... | eCard 2563 | eCard 2564 | eCard 2565 | eCard 2566 | eCard 2567 | eCard 2568 | eCard 2569 | eCard 2570 ... | Sadeh | Yalda | NoRuz or NowRuz? | How old is NowRuz? | Go Back To Main NowRuz WebPage ]
NoRuz Greetings: NoRuz Mobarak (Happy NoRuz, Happy New Year), Eid-eh Shoma Mobarak (Happy New Year to you), NoRuz PiRuz (Wishing you a Prosperous New Year), Sad Saal be in Saal-ha (Wishing you 100 more Happy New Years)
میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Copyright © 1997 - 2020; FarsiNet - All Rights Reserved. - (030198 72058 )
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 250,000,000+. ... ... ... .....