Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation


| Ash Wednesday | Palm Sunday | Good Friday | Easter - عید رستاخیز | Easter Message | شگفتی رستاخیز | Easter eCards | Christmas | Christmas eCards | WiseMen | Church of Nativity | Church of Nativity (History) | Persian Magi | Manger | Jesus' Birth Place |
Persian Christian Poetry ... | Christ - Liberating Love | Farsi Hymns | Holy Spirit | Mesiah Has Come | Miracle of Cross | The Word | Love | A Christian Wedding | Isa King & Saviour | Freedom!! ... آزادی
Easter 2025 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Church of Iran Sunday March 31, 2024 - Easter Sunday ...
Eid-e Gheeyaam (Resurrection Festival) عید رستاخیز (Send Persian Easter eCards)

Christians celebrate Easter Sunday because Jesus rose from death. The resurrection of Jesus Christ is one of the fundamental principles and beliefs of Christianity and a well documented historical fact. Christians celebrate Easter Sunday because they believe, Jesus died for their sin on the Cross on Good Friday. Jesus was buried on Friday and rose from death on Sunday. Christians believe only Jesus can give eternal life, because He overcame death.

Jesus Resurected From Death, Death did not have a hold on Jesus, He has raisen!

Look at the tomb - Its empty, Jesus has raisen!


Sunday April 9, 2006 is Palm Sunday for Iranian Christians or Yekshanbeh Nakhl, Start of Holy Week
for Iranian Christians

Why did Jesus Die on the Cross for You and Me?
Who is Jesus anyway??

Forgive them Father for they do not know what they do...
Forgive them Father for they do not know what they do...


The Power of The Resurrection of Jesus - Easter message from Iranian Church of San Diego - Ghodrate Geyame Isa - Payame Eide Gheyam
The Power of The Blood of Jesus - Good Friday message from Iranian Church of San Diego - Godrate Khoone Isa - Payame Eide Paak
How to Recieve God's Full Blessings - Palm Sunday message from Iranian Church of San Diego - Daryafte Barkate Khoda - Payame Eide Yekshanbeh Nakhl

Resurrection of Christ - Rastakhyze Masih - Easter message from Iranian Church of Dallas

For God so loved the world that he gave his one and only
Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Gospel of John 3:16

    Easter message from Iranian Church of Dallas
        - Resurrection of Christ - Rastakhyze Masih
        - Dying For A Lie!? - Mordan Be Khatere Yek Dorouq !?

    Easter message from Iranian Church of San Diego
        - The Power of The Resurrection of Jesus - Ghodrate Geyame Isa - Payame Eide Gheyam
        - The Power of The Blood of Jesus - Godrate Khoone Isa - Payame Eide Paak
        - How to Recieve God's Full Blessings - Daryafte Barkate Khoda - Payame Eide Yekshanbeh Nakhl

In fact Jesus raised from among the Dead! In fact Jesus raised from among the Dead!
Jesus is Risen from Grave Persian Poetry by vaziri at FarsiNet
Gospel of John - Jesus' Resurrection
Gospel of John - Jesus' Resurrection
شگفتی رستاخیز

جالب است که گرچه عیسای مسیح در هر چهار انجیل به واقعۀ رستاخیز خود اشاره کرده بود، اما گویی هیچ کس انتظار آن را نداشت. همگان بر این باور بودند که تنها با مرگ او سر و کار دارند، اما ناگهان خود را در برابر عیسای زنده یافتند و غافلگیر شدند. آری، زمانی غافلگیر می‌شویم که امری خلاف انتظار روی دهد. زمانی غافلگیر می‌شویم که پیش‌فرض‌ها، حیطۀ آگاهی، توانایی و قدرت کنترل ما نمی‌تواند پاسخگوی "امر تازه" باشد. گویی در فضای شگفتی و غافلگیری هیچ کارشناس و استادی وجود ندارد و همه تازه‌کار و ناشی هستیم. غافلگیری چنان ما را در می‌نوردد که صرفاً با بهت و حیرت نظاره‌گر امر تازه‌ای هستیم که زبان ما قادر به توصیف آن نیست و اگر هم کلامی از دهان‌مان خارج شود، تنها در ستایش این امر حیرت‌انگیز است. در ذات هرآنچه غافلگیر‌کننده است رازی وجود دارد و در رویارویی با یک راز نباید به‌دروغ وانمود کنیم که زیاد می‌دانیم و آن را شناخته‌ایم. عیسای مسیح می‌گوید، کار خدا را باید مثل بچه‌های کوچک دید و پذیرفت (مرقس ۱۰:‏۱۵). عزیزان، ما در جهانی بسر می‌بریم که بر ضد "رمز و راز" قیام کرده است. جهان ما می‌کوشد هر نوع عنصر غافلگیری را با توجیهات منطقی از خود بزداید. برای هر واقعه‌ای باید توضیح و توجیه منطقی و علمی وجود داشته باشد! به‌همین خاطر است که جهان با این نگرش راز‌ستیزانه‌ای که در پیش گرفته، به‌شدت در حال تهی شدن از رازباوری است. شگفتی و حیرت دیگر ما را غافلگیر نمی‌کند. اما برای خدا، امر خلاف انتظار مجالی است تا از این طریق باز به سراغ‌مان آمده، غافلگیرمان کند. رستاخیز عیسی، خدایی را به‌تصویر می‌کشد که عاشق شگفتی و شیفتۀ خلق بهت و حیرت است. او ما را چنان ملاقات خواهد کرد که باز می‌فهمیم چقدر کوچکیم تا دگر بار حمد و حیرت سراسر وجودمان را تسخیر کند.

... ادامه

Gospel of John 20:1-15
The Empty Tomb

1 Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. 2 So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him!" 3 So Peter and the other disciple started for the tomb. 4 Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. 5 He bent over and looked in at the strips of linen lying there but did not go in. 6 Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, 7 as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. 8 Finally the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. 9 (They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead.)

Jesus Appears to Mary Magdalene

10 Then the disciples went back to their homes, 11 but Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb 12 and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. 13 They asked her, "Woman, why are you crying?" 14 "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. 15 "Woman," he said, "why are you crying? Who is it you are looking for?"


The Date of Easter

Easter and the holidays that are related to it are moveable feasts, in that they do not fall on a fixed date in the Gregorian calendar (which follows the motion of the Sun and the seasons). Instead, they are based on a lunar calendar like that used by the Jews. At the First Council of Nicaea in 325 it was decided that Easter would be celebrated on the Sunday after the 14th day of the first lunar month of spring (in theory, the Sunday after the first full moon on or after the day of the vernal equinox). Eventually, all churches accepted the Alexandrian method of computing Easter, which set the northern hemisphere vernal equinox at 21 March (the actual equinox may fall one or two days earlier or later), and the date of the full moon was to be determined by using the Metonic cycle. A problem here is the difference between the western churches and the Eastern Orthodox Churches. The former now use the Gregorian calendar to calculate the date of Easter, while the latter still use the original Julian calendar. The World Council of Churches proposed a reform of the method of determining the date of Easter at a summit in Aleppo, Syria, in 1997. This reform would have eliminated the difference in the date between the Eastern and Western churches. The reform was due to be implemented starting in 2001, but it failed.


| Ash Wednesday | Palm Sunday | Good Friday | Easter - عید رستاخیز | Easter Message | شگفتی رستاخیز | Easter eCards | Christmas | Christmas eCards | WiseMen | Church of Nativity | Church of Nativity (History) | Persian Magi | Manger | Jesus' Birth Place |
Persian Christian Poetry ... | Christ - Liberating Love | Farsi Hymns | Holy Spirit | Mesiah Has Come | Miracle of Cross | The Word | Love | A Christian Wedding | Isa King & Saviour | Freedom!! ... آزادی

Please send your questions, comments and suggestions to info@farsinet.com
Copyright © 2000-2024, FarsiNetInc.. All Rights Reserved. (041501 1295001 )

Persian New Year is First Day of Spring and Celebrated by Iranians, Afghans, Tajiks, Kurds, Send Free farsi Greetings, Learn History of NowRuz, Read NoRuz Poetry, Learn about NowRuz Traditions, How Old is NowRuz? What is Persian Imperial calendar
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....