Remember The Persecuted Christians, Don't forget Persecuted Christians in Iran, Pray for Pastor hamid Pourmand facing charge of Apostasy and possible death sentence in Iran
Children of Persian - An organization devoted to Persian Children

Injil - Good News - Gospel of Jesus Christ
" زيرا که محض فيض نجات يافته ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هيچ کس فخر نکند."
For it is by grace you have been saved, through faith--and this not from yourselves,
it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. - Ephesians 2:8-9
Reload the page for more "Good News"
Love is patient ... love is kind ...

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.
It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
Love does not delight in evil but rejoices with the truth.
It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
Love never fails. - 1 Corinthians 13:4-8
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285

صبح بخیر دوستان

 1. Rejoice In Christ During Hard Times - در جفاها و سختی ها شادی نمائید
 2. Be Confident of Your Heavenly Father's Love - از محبت پدر آسمانی مطمئن باشید
 3. Devil's Roles In Our Hard Times and Difficulties We Face - نقش شیطان در سختی های ما
 4. Trust Hard Times as God's Providence & your Preparation for Life - بر تدارک سازی خدا اعتماد کنید
 5. Give Thanks With Your Prayers In All Circumstances - به رنج ها و سختی ها با شکرگزاری پاسخ دهیم
 6. God Does Not Reveal Himself to the Proud - خدا خود را از چشمان افراد مغرور، پنهان می سازد
 7. Be Ready For Storms and Hard Times In Life - برای طوفان سختی ها آماده باشید
 8. We Face Hard Times and Trials Bravely - با جفاها و سختی ها، دلیرانه روبرو شویم
 9. Lessons Learned In Hard Times: True Consolation - درسهائی که سختی ها می آموزند: تسلی واقعی
 10. Lessons Learned In Hard Times: Trusting God - درسهای که سختی ها می آموزند: اطمینان ما در آسمان
 11. Lessons Learned In Hard Times: Right Priorities درسهائی که سختی ها می آموزند: اولویتهای درست
 12. Lessons Learned In Hard Times: Contentment - درسهائی که سختی ها می آموزند: قناعت
 13. Lessons Learned In Hard Times: Humility - درسهائی که سختی ها می آموزند: فروتنی
 14. Lessons Learned In Hard Times: Faith - درسهائی که سختی ها به ما می آموزند: ایمان
 15. Dangers of Conforming to the World for the followers of Jesus - خطر سازش کردن با طرز فکر های دنیا
 16. Loving The Truth Will Bring Wolrd Haterate and Hardship - دوست داشتن حقیقت، نفرت دنیا را بر ما می آورد
 17. Following Christ Will Bring Conflict with the Wolrd - چون جهان خدای راستین، خدای کتابمقدس، را نمی شناسد،
 18. Draw Near To God - به خدا تقرب (نزدیکی) جویید
 19. Resist the Devil and he Will Flee from You - و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد
 20. The Humble Will Obey God - شخص فروتن مطیح اقتدار خداست
 21. Our God Is An Awesome and Powerful God - قدرت خدای ما بی انتهاست و بر همه چیز کنترل نهائی را دارد
 22. God Draws Near Those Who Earnestly Seek Him - خداوند نزدیک است به آنانی که که او را می خوانند،
 23. Our God Never Changes, He is Immutable - خدای ما، پدر، پسر، و روح القدس، تغییر نمی پذیرد
 24. Be Holy, Because I Am Holy - مقدس باشید زیرا که من قدوسم
 25. Our God Is Holy - خدای ما، قدوس است
 26. Who/What Do You Worship? Which Christ Do You Worship? - شما کدام مسیح را پرستش می کنید؟
 27. Live a Life Worthy Of Gospel Of Jesus Christ - بطوری که شایستۀ انجیل مسیح است رفتار نمایید
 28. Faithful is Loyal to Christ and His Church - در عمق کلمۀ "ایماندار" معنای وفادار بودن نهفته است
 29. A Wise Person Loves and Serves The Christ Most of all - شخص حکیم مسیح را به اعلی درجه محبت دارد
 30. Seek and Understand Will Of God For Your Life - بفهمید که ارادۀ خداوند چیست
 31. Commitments To God Are Tested - هر نوع تعهدی که شما نسبت به خداوند عیسی مسیح ببندید، آزمایش خواهد شد
 32. Like Trees Along Riverbank Be Fed With The Word of God - نزد نهرهای کلام خدا ریشه دوانید
 33. He is The Firstborn Of All Creation - نخست زادۀ تمامی آفریدگان

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links:


و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهيم بدين که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد و جميع انبيا بر او شهادت می دهند که هر که به وی ايمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت - اعمال رسولان فصل 10 آيات 42-43
He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name." - Acts 10:42-43


Injil, Good News for Iranians, Words of Jesus Christ for Salvation of Iranians
How to be truely Happy and enjoy the Blessings of God in This World, Read What Jesus Says about God's Love for Iranians and God's Plan of Salvation for Persians
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of Matthew
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of Mark
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of Luke
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of John
[ Injil - Farsi Bible | Gospel of Matthew | Gospel of Mark | Gospel of Luke | Gospel of John

Please send your questions and suggestions to webmaster@farsinet.com (062704 84646 )
روزه در مسيحيت به چه صورتی است؟
What is Christian Fasting - Rozeh Masihi Cheest?
Iranian Movie Christ based on the Injil of Barnabas, Iranian version of The Passion of Christ movie for TV min series in Iran
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 180,000,000+. ... ... ... .....