Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Farsi Poetry about the Power of Cross of Jesus, Good Friday, Dark Friday, Jomehe Paak, The day Jesus Died on the Cross for our Sins, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ, The Wonderful Cross of Jesus Persian Poetry by Gerajeh Daqi

Jesus - Isa - Eisa - Masih
" زيرا که محض فيض نجات يافته ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هيچ کس فخر نکند."
For it is by grace you have been saved, through faith--and this not from yourselves,
it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. - Ephesians 2:8-9

مسیح

Jesus the most unique person in history - The most dominant figure in all history

منحصرترین فرد
مسیح معمولا" با سایر پیامبران و معلمین مقایسه میشود، ولی او منحصرترین فرد دنیاست. همه چیز از زمان تجسم و تولد او تا مرگ او معجزه بود و او را از همه انسانها متفاوت میسازد. مسیح از یک باکره به دنیا آمد یک واقعیت غیر ممکن. قبل از اینکه مادر او مریم ازدواج کند، بوسیله یک فرشته به او اطلاع داده شد که پسر خدا بوسیله او زاده خواهد شد. وقتی مریم سوال کرد چطور چنین چیزی ممکن است، فرشته پاسخ داد، "روح القدس بر او خواهد آمد، و قدرت حضرت اعلی بر او سایه خواهد افکند، و همچنین آن مولود مقدس که میبایست به دنیا آید، پسر خدا نامیده خواهد شد." همانطور که وعده داده شده بود، عیسی مسیح از طریق مریم باکره بدنیا آمد، خارق العاده ترین انسانی که بر روی زمین زندگی کرد.

یک زندگی شگفت انگیز
زندگی مسیح مثل تولدش شگفت انگیر بود. در سن ۳۰ سالگی، او در شهرهای اسرائیل سفر می کرد و مردم را تعلیم و شفا می داد. در کتاب مقدس ثبت شده است که او با تمامی واعظین دیگر فرق داشت، برای اینکه " مردم از تعالیم او مبهوت می شدند، براینکه تعلیم او با اقتدار همراه بود، نه مثل کاتبین." همچنین، هیچ مرضی وجود نداشت که از قدرت او بزرگتر باشد. گفته شده است، " مردم تمامی بیماران، مبتلایان به هر نوع بیماری و درد را پیش مسیح می آوردند. و او همه آنها را شفا می داد." بنابراین، مقامات مذهبی و سیاسی بخاطر وحشت از اقتدار او برای قتل او توطئه کردند. .

یک مرگ ناگهانی
مرگ او از یک هزار سال قبل پیش بینی شده بود. اشعیاء نبی در مورد مسیح نوشته بود، "او برای گناهان ما زخمی شد، برای شرارتهای ما ضرب دید، و بهای مجازات ما را بوسیله تازیانه ها پرداخت کرد تا ما شفا یافته و آرامش یابیم." مسیح جریمه گناهان ما را پرداخت تا اینکه ما بخشیده شده و زندگی ابدی داشته باشیم. همانطور که پیش بینی شده بود، مسیح به فجیع ترین مرگ در آن زمان محکوم شد تا ثابت شود او پسر خداست. در حالی که بر روی یک صلیب چوبی ، به صلیب کشیده شده و با میخ هایی که به دستان و پاهایش کوبیده شده بود، او دعا کرد، "پدر، آنها را ببخش، براینکه آنان نمی دانند که چکار می کنند." مسیح قدرت داشت که از روی آن صلیب پائین بیاید، ولی انتخاب کرد که زندگیش را فدای زندگی دیگران کند.

این وعده برای شما هم هست
همانطور که وعده داده شده است. خداوند پسرش مسیح را بلند کرده و او را زنده کرد "حیات ابدی" در روز سوم بعد از دفنش . مسیح در مقابل چشمان صمیمی ترین دوستانش و ۵۰۰ نفر از پیروانش به آسمان بالا برده شد. بعد از رستاخیز مسیح، دوست نزدیک او پطرس به جمعیت زیادی گفت: از گناهان خود توبه کرده و به مسیح ایمان آورید تا نجات یابید، "براینکه این وعده برای شما و فرزندان شماست، و تمام کسانی که بعدا" خواهند آمد، به تمامی کسانی که خداوند آنها را خوانده است." این وعده برای شماست! مذاهب و پیامبران زیادی وجود دارند، اما هیچکس مثل مسیح نمی تواند به شما اطمینان بخشیده شدن تمامی گناهانتان و زندگی ابدی در حضور خدا را بدهد. او در حال حاضر برای گناهان شما مرده است، حالا شما باید اعتماد خود را بر روی او قرار دهید. " اگر شما با زبان خود به عیسی مسیح اعتراف کنید و در قلب خود باور داشته باشید که خدا او را از مردگان برخیزانیده است، شما نجات خواهید یافت."و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهيم بدين که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد و جميع انبيا بر او شهادت می دهند که هر که به وی ايمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت - اعمال رسولان فصل 10 آيات 42-43
He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name." - Acts 10:42-43


Injil, Good News for Iranians, Words of Jesus Christ for Salvation of Iranians
How to be truely Happy and enjoy the Blessings of God in This World, Read What Jesus Says about God's Love for Iranians and God's Plan of Salvation for Persians
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of Matthew
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of Mark
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of Luke
Story of Jesus Christ in Persian According to the Gospel of John
[ Injil - Farsi Bible | Gospel of Matthew | Gospel of Mark | Gospel of Luke | Gospel of John

Please send your questions and suggestions to webmaster@farsinet.com (040812 7025 )
b0VIM 7.0 farsinetcircuscircus~farsinet/adgod/radio_tv_radio_mojdeh.html U3210#"! Utpad
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....