Alphabet Game Pads to Teach Children Persian Alphabet and Numbers, Fun Game pads to Teach farsi Alphabet and Numbers to Kids

Norooz, NoRuz, NowRuz (Persian New Year)

Chahar Shambeh Suri (Last Wednesday of Persian New Year)

NowRuz Iranian New year - Persian New Year 2577 (1397, 1439, 2018)
What year is it? 2577? 1397? 1439? - How old is NowRuz?
NowRuz (Persian New Year) 2577 (1397, 2018) Countdown ...
Days: Hours:
Mins:
Secs:
Nowruz 2577 (1397, 2018) began on: با شاد باش نوروز - تحويل سال نو
تحويل سال نو ۲۵۷۷ - ساعت ۷ و ۴۵ دقيقه و ۲۸ ثانيه بعد از ظهر سه شنبه اول فروردين ۱۳۹۷ در ايران
Tehran:Tuesday:      07:45:28 PM      March 20, 2018
Dubai:Tuesday 08:15:28 PM March 20, 2018
New York:Tuesday 12:15:28 PM March 20, 2018
Chicago:Tuesday 11:15:28 AM March 20, 2018
Denver:Tuesday 10:15:28 AM March 20, 2018
Los Angeles:     Tuesday 09:15:28 AM March 20, 2018
London:Tuesday 04:15:28 PM March 20, 2018
Paris:Tuesday 05:15:28 PM March 20, 2018
Rome:Tuesday 05:15:28 PM March 20, 2018
Berlin:Tuesday 05:15:28 PM March 20, 2018
Istanbul:Tuesday 06:15:28 PM March 20, 2018
Athens:Tuesday 06:15:28 PM March 20, 2018
Jakarta:Tuesday 11:15:28 PM March 20, 2018
Jerusalem:Tuesday 06:15:28 PM March 20, 2018
Moscow:Tuesday 07:15:28 PM March 20, 2018
Kuala Lumpur:Wednesday 12:15:28 AM March 21, 2018
Tokyo:Wednesday 01:15:28 AM March 21, 2018
Sydney:Wednesday 03:15:28 AM March 21, 2018
UTC/GMT:Tuesday 04:15:28 PM March 20, 2018

Send FREE NowRuz Greeting Cards, FREE farsi NoRuz Cards

Chahar Shanbeh Suri
چهارشنبه‌ سوری
نوید دهندة نوروز و فرا رسیدن فصل بهار
Chahar Shanbeh Suri Festival of NowRuz Persian Iranian New Year for All Farsi Speaking People

سور در مفهوم پارسی یعنی رنگ سرخ و آتشین می باشد و جشن سوری جشن آتش می باشد، البته سور به مفهوم مهمانی نیز به کار رفته است.

The night before the last Wednesday of the year is celebrated by the Iranian people as Chahbrshanbe Suri, meaning red wednesday, the Iranian festival of fire. This festival is the celebration of the light (the good) winning over the darkness (the bad); the symbolism behind the rituals are all rooted back to Zoroastrian times, over 2500 years ago.

The Festival of "Chaharshanbeh Suri" is Persian and celebrated by Persians for over 2500 years. It is not an Islamic tradition nor is it celebrated by any of the Arab tribes or people group. Charshanbeh Suri is neither a religeous ceremony nor a political one, it is a celebration of ending a dark and cold season - "Winter" and starting a new brighter and more hopeful one - "Spring".

جشن چهارشنبه سوری هیچگونه ارتباطی به جشن ها و مراسم فرهنگی عربها ندارد و هیچیک از قبایل کنونی آنها این سنت را اجرا نمی کنند. این مراسم به هیچ دین و مذهبی وابسته نیست. این مراسم آریائی و پارسی می باشد.

The tradition includes people going into the streets and alleys to make bonfires, and jump over them while singing the traditional song Zardn-ye man az to, sorkhn-ye to az man (literally: "My yellowness for you, your redness for me; ", but figuratively: My paleness (pain, sickness) for you (the fire), your strength (health) for me.

Click here for more information on Charshanbeh Suri - Nowruz Fire Festival, Chahar Shanbeh Soori, Last Wednesday of Persian Year New Year Tradition, Nowruz Traditions from Ancient Iran, Persian New Year Fire Festival

جشن چهارشنبه سوری که در پایان زمستان برگذار می شود و نوید نوروز را می دهد در آن برپایی آتش و پریدن از روی آن به گونه ای زدودن پژمردگی، سرما و بیماری از تن و روان نیز می باشد. در ایران باستان، دانش برافروختن آتش و استفاده از آن در رزم یکی از حربه های سربازان پارسی بوده است که در جنگ ها از آن بهره می جستند و پارسیان پیروزی بر آتش را نشانة حقانیت و نیرومندی می انگاشتند چنانکه فردوسی می گوید :

سیاوش سیه را به تندی بتاخت نشد تنگدل جنگ آتش بساخت
ز هر سو زبانه همی برکشید کسی خود و اسب سیاوش ندید

سرودن و زمزمة " سرخی تو از من و زردی من از تو " در حین پریدن از روی آتش بیانگر سپاس از آتش می باشد. سرخ گونگی علامت سلامت و زردگونگی نشانة بیماری نزد انسان می باشد. سپاس از آتش که گرما، سرخ گونگی و سلامت را هدیه داده است و زردگونگی و بیماری را دور ساخته است در جشن چهارشنبه سوری صورت می گیرد.

Give me your beautiful red color
And take back my sickly pallor!
سرخی تو از من و
زردی من از تو

Serving different kinds of pastry and nuts known as Ajīl-e Moshkel-Goshā (lit. The problem-solving nuts) is the Chahārshanbe Sūrī way of giving thanks for the previous year's health and happiness, while exchanging any remaining paleness and evil for the warmth and vibrancy of the fire.

According to tradition, the living are visited by the spirit of their ancestors on the last days of the year, and many children wrap themselves in shrouds, symbolically re-enacting the visits. They also run through the streets banging on pots and pans with spoons and knocking on doors to ask for treats. The ritual is called qashogh-zany (spoon beating) and symbolizes the beating out of the last unlucky Wednesday of the year.

There are also several other traditions on this night, including the rituals of Kūze Shekastan, the breaking of earthen jars which symbolically hold ones bad fortune; the ritual of Fal-G{sh, or inferring one's future from the conversations of those passing by; and the ritual of Gereh-goshāī, making a knot in the corner of a handkerchief or garment and asking the first passerby to unravel it in order to remove ones misfortune.


Go To ... [ History of NowRuz | Chahar Shambeh Suri 1 | Chahar Shambeh Suri 2 | Chahar Shambeh Suri 3 | HaftSinn 1 | HaftSinn 2 | HaftSinn 3 | HaftSinn 4 | HaftSinn 5 | Haji Firuz 1 | Haji Firuz 2 | Haji Firuz 3 | Sizdeh Bedar 1 | Sizdeh Bedar 2 | Poetry | Send NoRuz Greeting | Previous year Sal Tahvils ... | US Gov. NowRuz message ... | eCard 2563 | eCard 2564 | eCard 2565 | eCard 2566 | eCard 2567 | eCard 2568 | eCard 2569 | eCard 2570 ... | Sadeh | Yalda | NoRuz or NowRuz? | How old is NowRuz? | Go Back To Main NowRuz WebPage ]
NoRuz Greetings: NoRuz Mobarak (Happy NoRuz, Happy New Year), Eid-eh Shoma Mobarak (Happy New Year to you), NoRuz PiRuz (Wishing you a Prosperous New Year), Sad Saal be in Saal-ha (Wishing you 100 more Happy New Years)
Simple Limestone Tomb of Cyrus The Great Author of the 1st Human Rights Charter in South Iran near Shiraz
Copyright © 1997 - 2018; FarsiNet - All Rights Reserved. - (030198 156389 )
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 250,000,000+. ... ... ... .....