میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Send FREE Persian Christmas Greeting, Farsi Christmas eCards, Iranian Christian eCards from FarsiNet

Persian Tabdil Magazine for Farsi Speaking Iranian Christians

Tabdil - The Change Magazine - مجلۀ تبدیل
A Monthly Persian Magazine on Godly Life Transformation by Iran For Christ Ministries

Click here to view or print the entire April 2008 issue of Tabdil (The Change) Magazine in Persian

Click here to view or print the entire April 2008 issue of Tabdil (The Change) Magazine in Persian
آرشیو ماهنامۀ تبدیل-Tabdil Archive: => 2010 (January, February, ... , August, September, October) - 2009 (December, November, October, September, July, June, May, April, March, February, January) - 2008 (December, October, August, July, June, May, April, March, February, January) - 2007 (December, November, October, September, August, July, June, MaY, April, March, February, January) Go To Tabdil Christian Persian Magazine Home Page at FarsiNetSend your questions, suggestions and comments to tabdil@iranforchrist.com
Copyright © 2007-2021 FarsiNet, Inc. & Tabdil Magazine, All Rights Reserved. (050108 8135 )
Tabrik Eide Milad Masih be hameh Irania, merry Christmas Iranian Christians, Farsi Christmas eCards, Merry Christmas and best Wishes from FarsiNet Board of Directors
میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....