FarsiNet: A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity
Persian Christian Praise Night in San Jose, Sat. Sept. 4 2010 at 7:00 PM - Free Farsi Concert for Iranians and farsi Speaking Folks in San Jose california
FarsiNet Persian Portal, Largest Collection of Farsi Content since 1995 - A Home Away From Home - A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity - Logo design by B.V. of Tehran
Mojdeh Eisa be Donya Aamad, Tabrik Eide Milad, Send FREE Persian Christmas Greeting, Farsi Christmas eCards, Iranian Christian eCards from FarsiNet
امین بودن یعنی عدم سازش بر روی اصول کلام خدا   ><>
b0VIM 7.0 farsinetcircuscircus~farsinet/adgod/radio_tv_radio_mojdeh.html U3210#"! Utpad
Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
Christmas Countdown
Days: Hours: Mins:
  What Is New?   جدیدها
  Art & Collectibles
  Audio  - موعظه فارسی
  Business
  City Home Pages
  Culture
  Directories
  Entertainment
  Family Resources
  FarsiPersianفارسی
  History
  Literature  ... Updated!
  Music, Audio, Video
  Organizations
  Persian Poetry - شعر
  Religion      <><
  Services, Legal
  Video
  Link to FarsiNet
  210,000,000+ Visits
  Annual Report - گزارش سالانه
New Persian Injil New testament from Elam Ministries of UK. New Millenium Persian Bible Translation
Christ is Born Tonight Christmas Persian Poetry by Vaziri at FarsiNet, Masih Tavallod Yaft Farsi Poetry by Bozorgmehr Vaziri on the Birth of Jesus, Iranian Christian Poetry
Jesus In Islam, What should a Muslim Know about Jesus, What Islam's Holy Book Koran saya about Jesus
Children @ Unicef
Hunger & World Poverty
Abortion NO
سقط جنین
حق یا ناحق؟
Abortion: Right or Wrong - Book by Dr. Shirvanian in Persian

Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
World Vision
Human Rights

2017 FarsiNet Prayer Campaign
(Click to Read & Sign Petition to the Iran Supreme Leader)

Farsi (Persian) Bible to be available in all major cities in Iran

Government of Iran would legalize ownership, buying & selling of Farsi (Persian) Bible and make all translations available in all public libraries

Church of Iran the Fastest Growing In the World

What is a Christian Fasting?
How do Christians Fast?
Roozeh Masihi Chegoneh ast??

روزه در مسيحيت به چه صورتی است؟

برای جواب به اين سؤال می‌توان گفت که ما در مسيحيت تابع احکام مذهبی نيستيم، به همين علت، روزه مسيحی در زمان و تحت قوانين مذهبی خاصی صورت نمی‌گيرد. ايمانداران مسيحی آزاد هستند که در هر زمان، با هدايت روح خدا، بطور انفرادی يا دستجمعی، برای يک روز يا روزهای متعدد، و يا حتی برای چند ساعت، روزه بگيرند. ضمناً در روزه مسيحی می‌توان از يک يا چند وعده غذا صرف ‌نظر کرد و يا حتی از خوردن بعضی مواد غذائی خودداری نمود. هدف اصلی روزه مسيحی اينست که با فروتنی به خدا تقرب جوئيم و هدايتهای او را بطلبيم و اوقاتی را در دعا و مناجات در حضور او بسر ببريم. کلام خدا در کتاب اشعياء نبی فصل پنجاه و هشتم، آيات شش تا نه می‌فرمايد: "مگر روزه‌ای که من می‌پسندم اين نيست که بندهای شرارت را بگشاييد و گره‌های يوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و هر يوغ را بشکنيد؟ مگر اين نيست که نان خود را به گرسنگان تقسيم نمايی و فقيران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را ببينی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو می‌باشند مخفی نسازی؟ آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو بزودی خواهد روييد و عدالت تو پيش تو خواهد خراميد و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اينک حاضر هستم".

در مورد روزه مسيحی، لازم است بدانيم که بمنظور صواب و رياضت، و يا بدست آوردن دل خدا و نجات از گناه، بجا آورده نمی‌شود زيرا با ريخته شدن خون مسيح بر صليب و مرگ و دفن و قيام او از مردگان، نجات از گناه و طريق راه يافتن انسان به حضور خدا، مهيا گرديده است. پس چرا روزه می‌گيريم و از خوردن و يا نوشيدن پرهيز می‌کنيم؟ مختصراً، بعضی از دلايل روحانی روزه مسيحی را با شما در ميان می‌گذاريم. روزه کمک می‌کند که:

١- دل ما در حضور خدا نرم و فروتن باشد.

٢- به صدا و هدايت و حضور خدا حساس باشيم.

٣- نفس سرکش ما ضعيف و سرکوب باشد.

٤- پرستش و دعای مسيحی ما قویتر و مؤثرتر باشد.

و بألاخره، روزه مسيحی کمک می‌کند که ياد بگيريم از خودخواهی انسانی دوری نموده و ازخودگذشتگی داشته باشيم، و بيشتر قدر و ارزش فداکاری عظيم و کفاره بی‌نظير عيسی مسيح را درک کنيم.

در مورد روزه مسيحی، به اين نکته هم بايد توجه داشت که از هرگونه ظاهرسازی و ريا و خودنمائی بايستی به دور باشد. خداوند و منجی ما عيسی مسيح به شاگردان خود فرمود: "وقتی روزه می‌گيريد مانند رياکاران، خودتان را افسرده نشان ندهيد. آنان قيافه‌های خود را تغيير می‌دهند تا روزه ‌دار بودن خود را به رخ ديگران بکشند. يقين بدانيد که آنها اجر خود را يافته‌اند! اما تو وقتی روزه می‌گيری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند بلکه فقط پدر تو که در نهان است آنرا بداند و پدری که هيچ چيز از نظر او پنهان نيست اجر تو را خواهد داد" (انجيل شريف، متی فصل ششم، آيات شانزده تا هجده).

Gospel of Matthew 6:16-18: Fasting

Jesus Said: "When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and your Father, who sees what is done in secret, will reward you."
Read the entire Gospel of Matthew in English
Read the entire Gospel of Matthews in Persian (Farsi) PDF Format

Order the Complete CD set for the 2007 Iranian Christians Conference in Dallas Texas, Life Changing Persian Christian Teachings by Pastors Sohrab, Afshin and Ali
Persian Christian Worship Music CD#1 from Iranian Church of Dallas Texas, Farsi Christian Music CD from Iranian Church of Dallas
Sorrow has left this heart, Jesus has filed it with Joy and Peace, Dar Aghushe Pedar - In Father's Arm, Ianian Christian Gospel Music by Taak band, Sorrow has left this heart, its an stranger to me now - Jesus Christ has come and has become my housemate and joy, 23 songs from different Iranian Christian Artists
Iranian Christian Music CD #2 from Iranian Church of Dallas, Persian Gopel Music CD #2 from Church of Dallas, Farsi Gospel Music, Iranian Gospel Music

20 Years of FarsiNet
Noruz 2555 (1996) to Noruz 2575 (2016)
A Great Blessing to be an ambassador of God's Love & Grace for Iranians
A privilege to be a withness to unprecedented growth of the Church of Iran
Simple Limestone Tomb of Cyrus The Great Author of the 1st Human Rights Charter in South Iran near Shiraz
God Is Love and He Loves All People EveryWhere - Its much more than saying God Loves or God is Kind, God is 100% LOVE and nothing But Love - Come Experience God's Love
How Do Christians Fast?
روزه در مسيحيت به چه صورتیه؟
Iran in the Bible, Iranians in the Bible, Persians in the Bible, History of Iran according to the Bible, Persian kings in the Bible
Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
Persian Christian Worship Music CD#1 from Iranian Church of Dallas Texas, Farsi Christian Music CD from Iranian Church of Dallas
a New Persian Praise CD from Dariush & Marya for Iranian Christians and Farsi Speaking Followers of Christ to Praise The King of all Kings Jesus Christ, Above All Persian Gospel Music CD - برتر از شاهان داريوش و ماريا
Iranian radio Nedaye Omid, Persian radio Nedaye Omid, Farsi Radio From Church of Dallas, Iranian Christian Radio at FarsiNet, Persian Christian radio by Iranian Church of Dallas, Farsi Christian Radio
Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
موسسه تعليم رستوران ايرانى Iranian Green Freedom Movement, Iran Velvet Revolution, Where is My Vote - Millions of Iranians have rejected the result of 2009 Iranian Presidential Results. Iran's Supreme leader has sided with the president Ahmadinejad راديو ندای اميد Sohrab Books Poetry - شعر Sermons God IS LOVE, 100% Pure & Unconditional Love, God is not kind - HE IS LOVE خانواده مسيحی سرودهاى مسيحى فارسى
انتشارات ايمان و اميد Radio & TV ضرب المثل هاى مشهور ايرانى راديو مژده فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
مشاوره مسيحی صبح بخیر دوستان Church of Iran روح القدس انجيل برنابا News! انجيل كليساى ايران تأملاتى در روحانيت
Gospel Of Barnabas عروسى ايرانى مسيحيت در ايران باستان كليساى لند ن تعادل بين فيض و ايمان Church of London Spiritual Reflections
راديو و تلوزيون فارسى انتشارات ايمان و اميد Send Free Persian Valentine eCards, Send Free Farsi Valentine eCards,Send Free Iranian Valentine eCards,Send Free Iranian Christian Valentine eCards    ضرب المثل هاى مشهور ايرانى Radio & TV فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
Contact FarsiNet .. Link to FarsiNet .. FarsiNet Mission .. Services .. Statistics .. FarsiNet Web .. What's New? .. Top 10s ..
E-Mail - Do you have any questions or suggestions? Send us your feedback.
Your Opinion Counts. Check FarsiNet Visitor Opinion and Comments.
If you find any Dead Link, please let us know Dead Links.
Copyright © 1995-2017 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. 032196 10814649 this page views - 273,741,840 total page views - 1,691,710,621 total file requests)
See our Important Disclaimers and Legal Information ... Online Images and Files Proper Use Statement
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. Business. City. Bam. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi . Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. شعر فارسی و شاعران ايران. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 250,000,000+.