FarsiNet: A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity
Didar - Awaiting for a Sight of Jesus, for His Second Coming - Persian Worship Music from Iranian Evangelical Church of Sydney Australia
FarsiNet Persian Portal, Largest Collection of Farsi Content since 1995 - A Home Away From Home - A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity - Logo design by B.V. of Tehran
Persian Christian Radio and TV program Worldwide farsi Radio and Tv program for Iranians and Persians
Bad company corrupts good morals.   ><>
4th Iranian Presbyterian Churches Conference In Toronto Canada, May 23-24, 2014 - Farsi Christian Conference Open To All Iranians and Farsi Speaking Residents of Canada and United States
  What Is New?   جدیدها
  Art & Collectibles
  Audio  - موعظه فارسی
  Business
  City Home Pages
  Culture
  Directories
  Entertainment
  Family Resources
  FarsiPersianفارسی
  History
  Literature  ... Updated!
  Music, Audio, Video
  Organizations
  Persian Poetry - شعر
  Religion      <><
  Services, Legal
  Video
  Link to FarsiNet
  180,000,000+ Visits
  Annual Report - گزارش سالانه
26th
Jesus In Islam, What should a Muslim Know about Jesus, What Islam's Holy Book Koran saya about Jesus
Sat7Pars Farsi Christian Sattelite TV for Iranian Afghan, Tajik, Kurd, Uzbek and all Farsi Speaking Christians Worldwide providing unique 24/7 Farsi Programs for Children, Youth, Teaching and Worship
The Truth of the Da Vinci Code in Persian, Farsi Book on the Truth of the Da Vinci Code Book and Movie, Comentary on Da Vinci Code Movie for Iranians
The Eternal Christ and Saviour of the World Jesus Persian Poetry, Farsi Poetry by Bozorgmehr Vaziri on Jesus Gods Grace and Love and mankind Hope for Peace and Forgivenss, Iranian Christian Poetry
Purpose Driven Lige in Persian, Rick Warren's book on What On Earth Am I Here For in Farsi by Shaban Neeko Publishing
Persian Christian Hymns/Poetry
سرودهاى مسيحى فارسى
The Power of Forgiveness according to the Bible by Talim Ministries
Persian Gospel Music by Gilbert Hovsepian of the Iranian Church of Los Angeles, Farsi Music, Iranian Christian Music by Gilbert Hovsepian
4th Iranian Christian Conference in Toronto Canada, May 23-24, 2014, Farsi Christian Conference in Toronto Canada for all Iranians and Farsi Speaking People in Canada and North America
Children @ Unicef
Hunger & World Poverty
Abortion NO
سقط جنین
حق یا ناحق؟
Abortion: Right or Wrong - Book by Dr. Shirvanian in Persian
20th anniversary of Bishop Haik Hovsepian's Martyrdom for the sake of Jesus and Church of Iran Januray 1994 to January 2004
Persian Radio Mojdeh - The Good News Farsi Web Radio, Iranian Music and more, Farsi Music, Persian Christian Worship Music

World Vision
Human Rights

Free Persian Book on the History of Religions and Christianity in the Ancient Persia Iran

A Study of History of Religions and Christianity in the Ancient Persia
by Dr. Bozorgmehr Vaziri - Part 1
Click here to view or print the entire article in PDF format

مسیحیت در ایران باستان ( بخش یکم ) - دکتر بزرگمهر وزیری

سرزمین ایران از دیرباز زادگاه و گذرگاه باورها و جهان بینی های بسیار بوده است . بسیاری از این باورها به شکل دین های رسمی و سازمان یافته شکل گرفتند و گروهی دیگر در چارچوب اندیشه های سیّال و چندان تعریف نشده زاده شده و به زندگی خود ادامه داده اند . در کنار باورها و اندیشه هائی که از ایران سرچشمه گرفته اند ، باورهائی که ریشۀ آنها در سرزمین های دیگر خاورمیانه و یا آسیای خاوری بوده است ، امکان رشد و گسترش یافته اند.

از میان دین های ایرانی می توان از مهرپرستی ( میترائیسم) ، مزداپرستی( آئین زرتشتی) و آئین مانی نام برد. آئین مزدک که در دوران پادشاهی قباد و خسرو انوشیروان پادشاهان ساسانی رواج یافت ، اگرچه در بستر باورهای دینی حرکت می کرد ولی بیش از آن که ماهیت دینی داشته باشد ، یک جنبش اصلاحات اجتماعی بود که فرصت چندانی برای رشد و گسترش نیافت و سرکوب شد. در سدۀ نوزدهم میلادی ، ایران شاهد شکل گرفتن جنبش های دینی بابی و بهائیت بود . اگرچه بنیانگزاران بهائیت ایرانی بودند و آغاز این جنبش ها نیز از ایران بود ، ولی بهائیت در واقع شاخه ای از اسلام به شمار می رود ، بنابراین ماهیّت ایرانی آن قابل بحث است .

از میان باورهای غیر ایرانی که در ایران باستان رواج یافتند می توان از آئین بودا ئی و مسیحیت و اسلام نام برد. تفاوت اصلی میان گسترش دین اسلام با آئین بودا و مسیح در این بود که استیلای اسلام بر ایران به دنبال شکست های نظامی ایرانیان از عرب ها و به زور شمشیر و با تهدید به قتل و یا پرداخت مالیات های سنگین انجام پذیرفت . در حالی که گسترش آئین بودا ئی و مسیحیت بدون خشونت و بر اثر فعالیت مبلّغان دینی انجام گرفت . یهودیان اگرچه بیش از ۲۷۰۰ سال در ایران زندگی کرده اند ، به این دلیل که می خواسته اند هویت قومی خود را حفظ کرده و از آمیختگی با اقوام دیگر تا آنجا که ممکن بوده ، خودداری کنند ،

هرگز تلاشی برای تبلیغ دین خود به غیر یهودیان به کار نبرده اند . پس از استیلای عرب ها بر ایران ، جنبش های استقلال طلبانۀ بسیاری در ایران شکل گرفت که بسیاری از آنها در بستر باورهای دینی حرکت می کردند.

بسیاری از آگاهی های تاریخی ما دربارۀ ایران باستان بر مدارک و منابعی که تاریخ نویسان و نویسندگان غیر ایرانی نوشته اند استوار است . می دانیم که ایرانیان آن چنان که یونانیان و رومیان به نوشتن تاریخ دلبستگی داشته اند به تاریخ نویسی نپرداخته اند و آن دسته از یادداشت ها و تاریخ های رسمی نیز که در دربارهای پادشاهان نوشته می شد ، یا توسط بیگانگان و یا توسط خود ایرانیان نابود شده اند . این تنها بیگانگانی چون اسکندر نبوده اند که تخت جمشید و کتاب خانۀ آنرا سوزاند . ساسانیان نیز که خود قومی ایرانی بودند ، پس از شکست دادن اشکانیان که آنها نیز ایرانی بودند و نزدیک به پانصد سال بر ایران پادشاهی می کردند ، چنان آثار آنها را نابود کردند که شاعری چون فردوسی آشکارا می گوید که از اشکانیان جز نام چیزی نشنیده است

فردوسی تنها نام چند تن از شاهان اشکانی را ذکر می کند و می گوید که آنها از نسل آرش ، بوده اند که احتمالاً همان اَرَشک است .

کنون ای سراینده فرتوت مرد
سوی گاه اشکانیان بازگرد
چه گفت اندرین نامۀ باستان
که گوینده یاد آرد از داستان
پس از روزگار سکندر جهان
چه گوید که را بود و تخت مهان
...
چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
نگوید جهاندیده تاریخشان
ازیشان به جز نام نشنیده ام
نه در نامۀ خسروان دیده ام

آنچه ما در بارۀ دوران اشکانی می دانیم ، عمدتاً بر منابع غیر ایرانی استوار است .

تولّد عیسا مسیح در زمان پادشاهی فرهاد چهارم و یا به روایتی فرهاد پنجم ، پادشاه اشکانی و به صلیب کشیده شدن عیسا مسیح در زمان پادشاهی اردوان سوم که از سال های 11 تا 38 میلادی پادشاهی می کرد روی داد. اشکانیان یا پارت ها ، یکی از تیره های ایرانی بودند که از سرزمین های شمال خاوری ، یعنی خراسان بزرگ برخاستند و جانشینان اسکندر را شکست داده و دوباره یک شاهنشاهی ایرانی برپا کردند . بنیانگـزار این دودمان پادشاهـی " اَشک" یا " اَرَشک" نام داشت و از این رو، جانشینان او نام اشکانیان را برای خود برگزیدند . نام کنونی شهر "عَشق آباد" در کشور ترکمنستان نیز در اصل "اَشک آپات" بوده است . یکی از ویژگی های دوران پادشاهی اشکانی احترام به دین های گوناگون و آزادی مردم در شیوه های پرستش خود بوده است . اشکانیان نزدیک به پانصد سال از سال های ۲۵۰ پیش از میلاد تا سال ۲۲۴ یا ۲۲۶ میلادی بر ایران فرمانروائی کردند . در زمان آنها به فرهنگ و تمدن یونانی توجه زیادی می شد. دوران پادشاهی از یک جهت نیز قابل توجه است ، زیرا برای نخستین بار در تاریخ ایران ، یک دموکراسی نسبی برقرار بود و مجلسی به نام " مِهستان" وجود داشت که با شرکت شاهزادگان و بزرگان کشور برگزار می شد و تا انداره ای در کنترل قدرت مطق پادشاه موثر بود. در آن زمان ایران و روم دو امپراتوری بزرگی بودند که بر جهان فرمانروائی داشتند و اغلب درگیر جنگ های طولانی با یکدیگر می شدند.

شاهنشاهی اشکانی یا پارت ها


 • Protect Our Persian heritage - Persepolis Tablets Threatened
 • Petition: Delete "Arabian Gulf" from Google Earth - خليچ فارس
 • Petition: Persian Gulf (خليچ فارس) Will Remain Persian
 • 3 Days of Prayer and Fasting for Iran & Church of Iran
       ۳ روز دعا و روزه براى ايران و كليساى ايران
 • ePoll: Share your Opinion at FarsiNet Polls
 • Man is The Choicemaker. He is by nature and nature's God a creature of Choice - and of Criteria. His unique and definitive characteristic is, and of Right ought to be, the natural foundation of his environment, his institutions, and his relations to his fellow-man. Thus, he is oriented to a Freedom whose roots are in the natural Order of the universe.

  Persian Latin Jazz by Neda jalali and Eric Tompkins with Navaz Ensemble of Canada, East of West CD from Navaz Ensemble Persian Latin Jazz Music
  Farsi Christian Music by Iranian Church of Houston Texas, Persian Christian Worship Music
  The Best Iranian Documentary of This Decade, Winner of 10 Awards, A Must See for All Iranians and Farsi Speaking People of Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey, Tajikistan, Iraq and Middle East, Rent from NetFlix This Iranian Documentary, A Cry From Iran Will Be Available from NetFlix Soon, Add it to your Que, Please Add the 10 Award Winnier Documentary A Cry From Iran To Your NetFlix Que

  Holy Injil, Holy Bible, Ketab-e Moghaddass
  Persian Injil, Farsi Bible, Injil, New Testament Bible, Ahd-e Jadid
  Farsi Bible, Persian Bible, farsi Injil - Farsi New Testament (Injil)
  Read or Print the entire book of:

  Where to order Persian Bible

  Iranian Christian International
  • #1110045 - Full Bible, New Persian Translation - Known as "Tafsiri"
  • #1110003 - New Testament, Today's New Persian Translation, Known as "Injil Sharif"
  • #1110047 - 1904 Translation with New Typesets, The most accurate Persian Translation but difficult to understand it at times.
  • #1110058 - New testament - Side-by-Side Persian/English, NIV
  • #1110062 - The New Millennium Persian Translation, New Testament
  Faith & Hope Publishing
  • #100100 - Full Bible, New Persian Translation - Known as "Tafsiri"
  • #100103 - New Testament, Today's New Persian Translation, Known as "Injil Sharif"
  • #100101 - 1904 Translation with New Typesets, The most accurate Persian Translation but difficult to understand it at times.
  • #100104 - New testament - Side-by-Side Persian/English, NIV
  • #100191 - The New Millennium Persian Translation, New Testament
  NowRuz Ought To Be Carefully Observed, Heard, Watched, Smleed, Tasted ... if it to be fully understaood, A persian Essay by Dr. vaziri on the True meaning of NowRuz the Persian New Year NoRooz, Now Rooz, NoRuz at FarsiNet
  Instrumental Iranian Christian Music CD #2 from Iranian Church of Dallas, Instrumental Persian Gopel Music CD #2 from Church of Dallas, Instrumental Farsi Gospel Music, Instrumental Iranian Gospel Music
  10 Reasons why God Allows Pain and Suffering In The World in Persian, Free Farsi Booklet on Human Pain and Suffering from Iranian Church of Dallas
  One day Family and Singles Seminar in La Crescenta (Los Angeles Area) California on June 14, 2014 - teachings by Pastor Saro Khachikian of Christ Armenian Church of La Crescenta California - Iranian Christians Conference in California USA June 14, 2014
  What is Trinity? meaning of Taslis. What does it mean Jesus is Son of God? farsi Christian Publication by KAM Society of Persian Christian Studies for Iranians
  Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
  Persian Poetry on where you store up your Treasures, Farsi Poetry based on what Jesus said in matthew 6:19-24, Persian Poetry on store up your treasures in Heaven, Iranian Christian Poetry
  Jesus In Islam, What should a Muslim Know about Jesus, What Islam's Holy Book Koran saya about Jesus
  a New Persian Praise CD from Dariush & Marya for Iranian Christians and Farsi Speaking Followers of Christ to Praise The King of all Kings Jesus Christ, Above All Persian Gospel Music CD - برتر از شاهان داريوش و ماريا
  Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
  Persian Radio Mojdeh - The Good News Farsi Web Radio, Iranian Music and more, Farsi Music, Persian Christian Worship Music
  Persian Christian Worship Music CD#1 from Iranian Church of Dallas Texas, Farsi Christian Music CD from Iranian Church of Dallas
  Persian Gospel Music by Sarah, Iranian Christian Music by Sarah and Felix Amirian, Steve Frediani, Nasser Bobmoradi, Qader Eshpari, Mike Fard, Free farsi Music
  Instrumental Iranian Christian Music CD #2 from Iranian Church of Dallas, Instrumental Persian Gopel Music CD #2 from Church of Dallas, Instrumental Farsi Gospel Music, Instrumental Iranian Gospel Music
  The Best Iranian Documentary of This Decade, Winner of 10 Awards, A Must See for All Iranians and Farsi Speaking People of Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey, Tajikistan, Iraq and Middle East, Rent from NetFlix This Iranian Documentary, A Cry From Iran Will Be Available from NetFlix Soon, Add it to your Que, Please Add the 10 Award Winnier Documentary A Cry From Iran To Your NetFlix Que
  Persian Christian Hymns/Poetry
  سرودهاى مسيحى فارسى
  Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
  Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
  سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
  موسسه تعليم رستوران ايرانى Iranian Green Freedom Movement, Iran Velvet Revolution, Where is My Vote - Millions of Iranians have rejected the result of 2009 Iranian Presidential Results. Iran's Supreme leader has sided with the president Ahmadinejad راديو ندای اميد Sohrab Books Poetry - شعر Sermons God IS LOVE, 100% Pure & Unconditional Love, God is not kind - HE IS LOVE خانواده مسيحی سرودهاى مسيحى فارسى
  انتشارات ايمان و اميد Radio & TV ضرب المثل هاى مشهور ايرانى راديو مژده فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
  مشاوره مسيحی صبح بخیر دوستان Church of Iran روح القدس انجيل برنابا News! انجيل كليساى ايران تأملاتى در روحانيت
  Gospel Of Barnabas عروسى ايرانى مسيحيت در ايران باستان كليساى لند ن تعادل بين فيض و ايمان Church of London Spiritual Reflections
  راديو و تلوزيون فارسى انتشارات ايمان و اميد Send Free Persian Valentine eCards, Send Free Farsi Valentine eCards,Send Free Iranian Valentine eCards,Send Free Iranian Christian Valentine eCards    ضرب المثل هاى مشهور ايرانى Radio & TV فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
  Contact FarsiNet .. Link to FarsiNet .. FarsiNet Mission .. Services .. Statistics .. FarsiNet Web .. What's New? .. Top 10s ..
  E-Mail - Do you have any questions or suggestions? Send us your feedback.
  Your Opinion Counts. Check FarsiNet Visitor Opinion and Comments.
  If you find any Dead Link, please let us know Dead Links.
  Copyright © 1995-2014 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. (032196 7057824 - 182,617,791 - 714,528,320)
  See our Important Disclaimers and Legal Information ... Online Images and Files Proper Use Statement
  Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
  جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. Business. City. Bam. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi . Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. شعر فارسی و شاعران ايران. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 180,000,000+.