FarsiNet: Iranian Persian Farsi Speaking Christian Global eChurch
Jesus said we each should carry our cross each day and follow him
FarsiNet Persian Portal, Largest Collection of Farsi Content since 1995 - A Home Away From Home - A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity - Logo design by B.V. of Tehran
Persian Poetry on Iran - The Beloved Homeland by Iranian Poet Bozorgmehr Vaziri
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!   ><>
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
Easter 2024 Countdown ...
Days: Hours: Mins: Secs:

  What Is New?   جدیدها
Persian Children Stories, Farsi Children Stories, Iranian Children Stories
Good Friday, the day Jesus Christ was Crucified
Where The Spirit of the LORD Rules, There is Freedom, There is Joy, there is Peace, not despite the problems but in the midst of the problems
Christian Counseling Persian Books and Articles - Moshavereh Masihi Books
in Persian (Farsi) Translated by Shawn Safavi
Jesus said we each should carry our cross each day and follow him
2018 Iranian Christian Conference in Central US Dallas, 2018 Farsi Christian Conference in Central US Dallas Texas
Jesus died on the cross for our Sins and rose again on the 3rd day
  Link to FarsiNet
  350,000,000+ Visits
  Annual Report - گزارش سالانه
Children @ Unicef
Hunger & World Poverty
Abortion NO
سقط جنین
حق یا ناحق؟
Abortion: Right or Wrong - Book by Dr. Shirvanian in Persian

Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
World Vision
Human Rights

Free Persian Book on the History of Religions and Christianity in the Ancient Persia Iran

A Study of History of Religions and Christianity in the Ancient Persia
by Dr. Bozorgmehr Vaziri - Part 1
Click here to view or print the entire article in PDF format

مسیحیت در ایران باستان ( بخش یکم ) - دکتر بزرگمهر وزیری

سرزمین ایران از دیرباز زادگاه و گذرگاه باورها و جهان بینی های بسیار بوده است . بسیاری از این باورها به شکل دین های رسمی و سازمان یافته شکل گرفتند و گروهی دیگر در چارچوب اندیشه های سیّال و چندان تعریف نشده زاده شده و به زندگی خود ادامه داده اند . در کنار باورها و اندیشه هائی که از ایران سرچشمه گرفته اند ، باورهائی که ریشۀ آنها در سرزمین های دیگر خاورمیانه و یا آسیای خاوری بوده است ، امکان رشد و گسترش یافته اند.

از میان دین های ایرانی می توان از مهرپرستی ( میترائیسم) ، مزداپرستی( آئین زرتشتی) و آئین مانی نام برد. آئین مزدک که در دوران پادشاهی قباد و خسرو انوشیروان پادشاهان ساسانی رواج یافت ، اگرچه در بستر باورهای دینی حرکت می کرد ولی بیش از آن که ماهیت دینی داشته باشد ، یک جنبش اصلاحات اجتماعی بود که فرصت چندانی برای رشد و گسترش نیافت و سرکوب شد. در سدۀ نوزدهم میلادی ، ایران شاهد شکل گرفتن جنبش های دینی بابی و بهائیت بود . اگرچه بنیانگزاران بهائیت ایرانی بودند و آغاز این جنبش ها نیز از ایران بود ، ولی بهائیت در واقع شاخه ای از اسلام به شمار می رود ، بنابراین ماهیّت ایرانی آن قابل بحث است .

از میان باورهای غیر ایرانی که در ایران باستان رواج یافتند می توان از آئین بودا ئی و مسیحیت و اسلام نام برد. تفاوت اصلی میان گسترش دین اسلام با آئین بودا و مسیح در این بود که استیلای اسلام بر ایران به دنبال شکست های نظامی ایرانیان از عرب ها و به زور شمشیر و با تهدید به قتل و یا پرداخت مالیات های سنگین انجام پذیرفت . در حالی که گسترش آئین بودا ئی و مسیحیت بدون خشونت و بر اثر فعالیت مبلّغان دینی انجام گرفت . یهودیان اگرچه بیش از ۲۷۰۰ سال در ایران زندگی کرده اند ، به این دلیل که می خواسته اند هویت قومی خود را حفظ کرده و از آمیختگی با اقوام دیگر تا آنجا که ممکن بوده ، خودداری کنند ،

هرگز تلاشی برای تبلیغ دین خود به غیر یهودیان به کار نبرده اند . پس از استیلای عرب ها بر ایران ، جنبش های استقلال طلبانۀ بسیاری در ایران شکل گرفت که بسیاری از آنها در بستر باورهای دینی حرکت می کردند.

بسیاری از آگاهی های تاریخی ما دربارۀ ایران باستان بر مدارک و منابعی که تاریخ نویسان و نویسندگان غیر ایرانی نوشته اند استوار است . می دانیم که ایرانیان آن چنان که یونانیان و رومیان به نوشتن تاریخ دلبستگی داشته اند به تاریخ نویسی نپرداخته اند و آن دسته از یادداشت ها و تاریخ های رسمی نیز که در دربارهای پادشاهان نوشته می شد ، یا توسط بیگانگان و یا توسط خود ایرانیان نابود شده اند . این تنها بیگانگانی چون اسکندر نبوده اند که تخت جمشید و کتاب خانۀ آنرا سوزاند . ساسانیان نیز که خود قومی ایرانی بودند ، پس از شکست دادن اشکانیان که آنها نیز ایرانی بودند و نزدیک به پانصد سال بر ایران پادشاهی می کردند ، چنان آثار آنها را نابود کردند که شاعری چون فردوسی آشکارا می گوید که از اشکانیان جز نام چیزی نشنیده است

فردوسی تنها نام چند تن از شاهان اشکانی را ذکر می کند و می گوید که آنها از نسل آرش ، بوده اند که احتمالاً همان اَرَشک است .

کنون ای سراینده فرتوت مرد
سوی گاه اشکانیان بازگرد
چه گفت اندرین نامۀ باستان
که گوینده یاد آرد از داستان
پس از روزگار سکندر جهان
چه گوید که را بود و تخت مهان
...
چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
نگوید جهاندیده تاریخشان
ازیشان به جز نام نشنیده ام
نه در نامۀ خسروان دیده ام

آنچه ما در بارۀ دوران اشکانی می دانیم ، عمدتاً بر منابع غیر ایرانی استوار است .

تولّد عیسا مسیح در زمان پادشاهی فرهاد چهارم و یا به روایتی فرهاد پنجم ، پادشاه اشکانی و به صلیب کشیده شدن عیسا مسیح در زمان پادشاهی اردوان سوم که از سال های 11 تا 38 میلادی پادشاهی می کرد روی داد. اشکانیان یا پارت ها ، یکی از تیره های ایرانی بودند که از سرزمین های شمال خاوری ، یعنی خراسان بزرگ برخاستند و جانشینان اسکندر را شکست داده و دوباره یک شاهنشاهی ایرانی برپا کردند . بنیانگـزار این دودمان پادشاهـی " اَشک" یا " اَرَشک" نام داشت و از این رو، جانشینان او نام اشکانیان را برای خود برگزیدند . نام کنونی شهر "عَشق آباد" در کشور ترکمنستان نیز در اصل "اَشک آپات" بوده است . یکی از ویژگی های دوران پادشاهی اشکانی احترام به دین های گوناگون و آزادی مردم در شیوه های پرستش خود بوده است . اشکانیان نزدیک به پانصد سال از سال های ۲۵۰ پیش از میلاد تا سال ۲۲۴ یا ۲۲۶ میلادی بر ایران فرمانروائی کردند . در زمان آنها به فرهنگ و تمدن یونانی توجه زیادی می شد. دوران پادشاهی از یک جهت نیز قابل توجه است ، زیرا برای نخستین بار در تاریخ ایران ، یک دموکراسی نسبی برقرار بود و مجلسی به نام " مِهستان" وجود داشت که با شرکت شاهزادگان و بزرگان کشور برگزار می شد و تا انداره ای در کنترل قدرت مطق پادشاه موثر بود. در آن زمان ایران و روم دو امپراتوری بزرگی بودند که بر جهان فرمانروائی داشتند و اغلب درگیر جنگ های طولانی با یکدیگر می شدند.

شاهنشاهی اشکانی یا پارت ها


Starting September 16, 2022 - از ۲۵ شهریور ۲۵۸۱ (۱۴۰۱)
Praying in Jesus Name for the Protection and FREEDOM of the Iranian People and Iran
برای محافظت، امنیت و آزادی همهٔ ایرانیان و ایران در نام عیسی مسیح در دعا هستیم

Happy Easter, Jesus is ALIVE, The Lord is Risen, Jesus is resurrected, Death could not hold Jesus my Saviour
Farsi Christian Music by Iranian Church of Houston, Persian Gospel Music by Forouz, Mani, Bahram, Naznoosh, Nooshin
Jesus died on the cross for our Sins and rose again on the 3rd day
Jesus said we each should carry our cross each day and follow him

Dolorosa: the path that Jesus walked, carrying his cross, on the way to his crucifixion for the Sin of the World, So whoever believes in Him may have Eternal Life

Listen to sample audio clips of Dolorosa Persian Music CD by Marlin:

  1. Dolorosa
  2. Saving Rock
  3. I have a joyful heart
  4. Visit
  5. When I see Him
  6. My Saviour
  7. Jerusalem
FarsiNet.com @ 27 Years
Noruz 2555 (1996) to Noruz 2582 (2023)
A Great Blessing to be an ambassador of God's Love & Grace for Iranians
A privilege to be a withness to unprecedented growth of the Church of Iran
Shahnameh, Epic of the Persian Kings by Ferdowsi the Grreat Persian (Iranian) Poet of 9th Centuary from Toos Khorasan near present Mashhad in Northeast Iran
Wisemen and Wisewomen are still seeking Jesus
50% Discount for farsiNet Visitors, Persian Music by Marlin - Farsi Christian Worship Music CD by Marlin from Church of California
Persian Christian Rock & Roll from Nejat Band, Rock & Roll Iranian Christian Music, Farsi Music from a New generation of Iranian Beleivers
Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
Persian Christian Poetry about the Power of cross by Vaziri
Farsi Christian Music by Iranian Church of Houston, Persian Gospel Music by Forouz, Mani, Bahram, Naznoosh, Nooshin
Jesus, the Lamb of God, Who dies on the cross for the sin of the World
Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
موسسه تعليم رستوران ايرانى Iranian Green Freedom Movement, Iran Velvet Revolution, Where is My Vote - Millions of Iranians have rejected the result of 2009 Iranian Presidential Results. Iran's Supreme leader has sided with the president Ahmadinejad راديو ندای اميد Sohrab Books Poetry - شعر Sermons God IS LOVE, 100% Pure & Unconditional Love, God is not kind - HE IS LOVE خانواده مسيحی سرودهاى مسيحى فارسى
انتشارات ايمان و اميد Radio & TV ضرب المثل هاى مشهور ايرانى راديو مژده فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
مشاوره مسيحی صبح بخیر دوستان Church of Iran روح القدس انجيل برنابا News! انجيل كليساى ايران تأملاتى در روحانيت
Gospel Of Barnabas عروسى ايرانى مسيحيت در ايران باستان كليساى لند ن تعادل بين فيض و ايمان Church of London Spiritual Reflections
راديو و تلوزيون فارسى انتشارات ايمان و اميد Send Free Persian Valentine eCards, Send Free Farsi Valentine eCards,Send Free Iranian Valentine eCards,Send Free Iranian Christian Valentine eCards    ضرب المثل هاى مشهور ايرانى Radio & TV فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
Contact FarsiNet .. Link to FarsiNet .. FarsiNet Mission .. Services .. Statistics .. FarsiNet Web .. What's New? .. Top 10s ..
E-Mail - Do you have any questions or suggestions? Send us your feedback.
Your Opinion Counts. Check FarsiNet Visitor Opinion and Comments.
If you find any Dead Link, please let us know Dead Links.
Copyright © 1995-2023 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. 032195 184110143 this page views - 368,401,172 total page views - 1,691,710,621 total file requests)
See our Important Disclaimers and Legal Information ... Online Images and Files Proper Use Statement
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. Business. City. Bam. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi . Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. شعر فارسی و شاعران ايران. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+.