FarsiNet: A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity
Dariush & Marya 2012 Persian Gospel CD for Iranians and farsi Speaking people, Heart of Worship Farsi Christian Praise CD by Dariush & Marya, Ghlabeh Parastesh Farsi Gospel Music CD from Dariush and Marya 2012 from San Jose
FarsiNet Persian Portal, Largest Collection of Farsi Content since 1995 - A Home Away From Home - A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity - Logo design by B.V. of Tehran
Alphabet Game Pads to Teach Children Persian Alphabet and Numbers, Fun Game pads to Teach farsi Alphabet and Numbers to Kids
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!   ><>
How to raise and Discipline your Child according to the WOrd of God, Biblical Wisdom on Fatherhood and Motherhood, A Persian Christian Book by Tat Stewart of Talim Ministries for Iranian Christians
  What Is New?   جدیدها
  Art & Collectibles
  Audio  - موعظه فارسی
  Business
  City Home Pages
  Culture
  Directories
  Entertainment
  Family Resources
  FarsiPersianفارسی
  History
  Literature  ... Updated!
  Music, Audio, Video
  Organizations
  Persian Poetry - شعر
  Religion      <><
  Services, Legal
  Video
  Link to FarsiNet
  210,000,000+ Visits
  Annual Report - گزارش سالانه
NowRouz Persian New year, NoRooz Iranian New year, March 20 First of Spring Persian New year NowRooz Haji Firuz for NoRuz Persian New year, Haji Firuz NowRuz First day of Spring is Coming
Iranian Persian Wedding YTraditional Wedding Spread with a Modern Touch, Persian Wedding ceremonies and History
The Power and Importance of Worship in daily Christian Life, a Persian book by Talim Ministries
God Is Love and He Loves All People EveryWhere - Its much more than saying God Loves or God is Kind, God is 100% LOVE and nothing But Love - Come Experience God's Love
Gospel of Luke Study Edition - Today's Persian Version
Explaining Some of The Muslims Objections to Jesus and Christianity in Persian, Farsi Explanation to Muslims misunderstandings about Jesus and Christianity
Jesus, the Lamb of God, Who dies on the cross for the sin of the World
FarsiNet - Share God's Love & His Plan of Salvation through Jesus Christ with the Iranians and Farsi Speaking People Worldwide
Biography of Dr. Saeed Khan of Kordestan Iran, An Iranian Physician who devoted his entire life to serving and sharing Gospel of Jesus to Iranians
Children @ Unicef
Hunger & World Poverty
Abortion NO
سقط جنین
حق یا ناحق؟
Abortion: Right or Wrong - Book by Dr. Shirvanian in Persian
Persian Radio Mojdeh - The Good News Farsi Web Radio, Iranian Music and more, Farsi Music, Persian Christian Worship Music
Geranbaha - an extensive and valuable collection of Iranian Christian Resources and Websites including Worship songs, Worship Videos, and Farsi Bible Studies by Hovsepian Ministry at FarsiNet

World Vision
Human Rights

John 3:16 - For God so loved the world...

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Gospel of John 3:16

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him."


Gospel of John in Persian
PDF version of Gospel of John in Persian (Farsi)
Gospel of John in English

Iran (Persia) In The Bible

20 Years of FarsiNet
Noruz 2555 (1996) to Noruz 2575 (2016)
A Great Blessing to be an ambassador of God's Love & Grace for Iranians
A privilege to be a withness to unprecedented growth of the Church of Iran

Suggested Persian Phrases to replace Arabic-based pharases used in Farsi
پاک سا زی زبان پارسی

زبان زيبای پارسی با پيشينه ای کهن دارای واژگانی بسيار زيبا و گوشنواز است که در بيان گفتاری نيز بسيار راحتر از زبان عربی سخن گفته می شود. بر هر ايرانی بايسته است که همانگونه که انديشه گفتار و کردار خويش را نيک می گرداند به همان اندازه انديشه و گفتار و کردار خود را نيز ايرانی نمايد چرا که به جز اين نيز نمی تواند باشد. واژگان برابر نهاده شده و پيشنهادی زير توسط دوستانی در بنياد ايران شناسی نيشابور فراهم گرديده که اميدواریم برای تمامی ايران دوستان مفيد باشد.
لازم = بايسته
لازم الاجرا = بايسته انجام است
لحاظ = ديدگاه
لحاظ کنيد = بنگريد
ليست = فهرست

مبذول فرماييد = فرمان دهيد
مباحثات = گفتگوها
متخصص = کارآزموده
متمم = پايان بخش
متقاضی = خواستار
متحول = دگرگون
مجبور = ناچار
محوله = سپرده شده
محموله = بار
محاسبه = شمارش
محترم =
گرامی
مختصرا =
گزيده
مخاطبين = شنونده بيننده
مختلف =
گوناگون
مدير = گرداننده
مذاکرات = گفتگوها
مراتب = چگونگی
مراجعه = بازگشت
مرسوله = فرستاده
مرسوم = به آيين
مرجوع =
بازگشت
مسائل = دشواری ها پرسشها
مستدعی =
خواهشمند
مستقل = بدون وابستگی

مشاوره = رايزنی
مشکل = دشواری
مشابه = همانند
مصاحبه = گفتگو
مصرند = پای می فشارند
مطالعه = خواندن
معتبر = به نام
معروف = شناخته شده
معادل = برابر
معادل اين مبلغ = برابر اين پول
مفاد = گفتارها
مقدور = شدنی
مقبول = پذيرفته
مقامات = سروران
مکتوب = نوشته
منعقده = بسته شده
منطبق = برابر
مواد اوليه = ماده های نخستين
موارد = نکته ها
موفق = پيروز
موفقيت نسبی = کمابيش پيروزی
موضوع = باره
موجبات = بايسته ها
موثر = کارايی
موجود = هستی
موجودی = دارايی
مويد = بيانگر
مويد باشيد = پيروز باشيد
مهم = برجسته
نتيجه = بازده
نسبت = در برابر
نظارت = بازرسی
نهايت = پايان
وظيفه = خويشکاری
همت = تلاش
جايزه = پاداش
جاری = روان
جريان = روايی
جلسه = انجمن نشست
جلب = فراخوانی
جهت = روی
حاوی = دربرگيرنده
حاضر = آماده
حسب الامر = بر اساس فرمايش
حضور = پيشگاه
خدمت = پيشگاه
خصوص = ويژه
خطاب = سخن
خطر = ناگواری
در مقايسه با = در سنجش با
در وجه شما = برای شما
دقيق = درست تيزنگر
دقت = تيزنگری
ذيل = زير
ذکر = يادآوری
ذهن = انديشه
سرويس دهی = توانبخشی
سطح = رويه پايه
سعادت = خوشبختی
سهم = بهره
شاخص = روشن نمودار
صادقانه = براستی
صادر = فرستادن
صحيح = درست
صرف = به کارگيری
صفحه = برگه
صلاحديد
=نيکخواهانه
صميمانه=پايمردانه
اين مدت = در اين...
ضمنا = در پيوست
ضمن اينکه = پيوست به اينکه
ضوابط = بندها
طبی = پزشکی
طبعا = به خودی خود
طريق = راه
عبارت = گزاره
عرضه =
نمايش
عطف = بازگشت
عنوان = پاژنام
فعاليت = کوشش
فرم = پيکر گونه
فقط =
تنها
فوری = بی درنگ
فوق = يادشده
قابل توجه =
در خور نگرش
قبل = پيش
قوام = پايداری
قيمت = بها
کاملا = سراسر
کسب = درآمد
کما فی السابق = همچنان
کمپين تبليغاتی = برنامه آگهی
کميته = گروه
کليه = همه
کنترل = در شمار آوردن
کيفيت = چگونگی
کلا = همگی
اثر = کار‌آيی
اجمال = کوتاه
اجرا =
انجام
احتراما = با بزرگداشت
اخير = پايانی
آدرس = نشانی
ارتباط = پيوند
آرشيو = بايگانی
ارسال = فرستادن
ارجاع = فرستادن
ا
رائه = پديدار کردن
ارتقاء = بالا بردن
استنتاج = بدست آوردن
استفاده = سود کاربری
استعمال دخانيات ممنوع = خواهشمند است سيگار نکشيد
استرداد = بازگرداندن
اصولی = ريشه ای
اصلی ترين = ريشه ای ترين
اطمينان =استواری
اعتماد = پشتگرمی
اعمال نظر = انجام خواسته
اقبال عمومی = رويکرد همگانی
اقليت =
کمترين
اکثريت = بيشترين
امتياز = برتری
امتيازات = برتری ها
امکانات = توانايی ها، داشته ها
آن جناب =سرکار
انطباق = برابری
انتخاب = گزينش
اولويت = برتری
اوليه = نخستين
اولين = نخستين
اهم = برجسته ترين
ايام = روزها
ايزد منان = يزدان پيروزگر
ايده =
آرمان
بدين وسيله = بدين گونه
بديهی = روشن
به تعداد = به شماره
پاراگراف =
بند
پروژه = برنامه
پروسه = فرآيند
تبليغ = نماياندن آگهی
تجهيزات =
آگاهی ها
تحليل نهايی = واپسين نگارش
تحقيق = پژوهش
تخفيف = کاهش
تسهيلات = ياری ها
تسليت = دلداری
تشکيل = ساختن
تصوير = نگاره
تعداد =
شمار شمارگان
تعرفه = ميزان نامه
تغيير = دگرگونی
تقديرنامه = سپاسنامه
تکيه = پشت دادن
تکميل = به پايان رساندن
تماس = برخورد
تمام = همه
تنظيم = هماهنگی
توجهات = نگرش ها
توليد = فراوری
تولد = زادروز
پاينده ايران
Please pray for safety & health of Maryam (Nasim) Naghash Zargaran and Pastor Saeed Abedini

 • Protect Our Persian heritage - Persepolis Tablets Threatened
 • Petition: Delete "Arabian Gulf" from Google Earth - خليچ فارس
 • Petition: Persian Gulf (خليچ فارس) Will Remain Persian
 • 3 Days of Prayer and Fasting for Iran & Church of Iran
       ۳ روز دعا و روزه براى ايران و كليساى ايران
 • ePoll: Share your Opinion at FarsiNet Polls
 • Man is The Choicemaker. He is by nature and nature's God a creature of Choice - and of Criteria. His unique and definitive characteristic is, and of Right ought to be, the natural foundation of his environment, his institutions, and his relations to his fellow-man. Thus, he is oriented to a Freedom whose roots are in the natural Order of the universe.

  Dariush & Marya 1st Persian Gospel CD God Is Good for Iranians and Farsi Speaking people, Heart of Worship Farsi Christian Praise CD by Dariush & Marya, Khoda Neekoost Farsi Gospel Music CD from Dariush and Marya from San Jose California
  Setayesh Iranian Rock & Roll Music, Setayesh Persian Christian Gospel Music CD from Gilbert Hovsepian, Iranian Christian Gospel Music, Farsi Worship & Praise Setayesh Music, Iranian Christian Praise Music Setayesh by Gilbert Hovsepian, Farsi Christian Rock & Roll Music by Gilbert Hovsepian Band
  Farsi Christian Music by Iranian Church of Houston Texas, Persian Christian Worship Music
  Farsi Music by Ziba Ehteshami, Free Persian Gospel Music Samples at FarsiNet.com, Iranian Christian Music from California

  What are God's answer to my problems? How can I discern God's work in my life
  How Do Christians Fast?
  روزه در مسيحيت به چه صورتیه؟
  Haji Firuz Persian New year Traditions, Amoo Nowruz signing the coming of Spring, Haji Firuzeh Salee Yekruzeh, Iranian New Year Traditions
  Dariush & Marya 2012 Persian Gospel CD for Iranians and farsi Speaking people, Heart of Worship Farsi Christian Praise CD by Dariush & Marya, Ghlabeh Parastesh Farsi Gospel Music CD from Dariush and Marya 2012 from San Jose
  Persian Christians Poetry by Bozorg-mehr Vaziri from Iran
  Persian Christian Literature by Dr. William M. Miller on What is Christianity, Basic Principles of Christianity in Persian Farsi by Dr. William M. Miller
  Celebrate 2500+ years of Persian Tradition and send a Free NowRuz Greeting from farsinet, Iranian New Year Free Greeting eCards
  Persian Gospel Music by Gilbert Hovsepian of the Iranian Church of Los Angeles, Farsi Music, Iranian Christian Music by Gilbert Hovsepian
  Send Free Traditional Nouruz Greetings, Farsi eCards, Celebrate 2500+ years of Persian Tradition and send a Free NowRuz Greeting from FarsiNet, Iranian New Year Free Greeting eCards
  Where The Spirit of the LORD Rules, There is Freedom, There is Joy, there is Peace, not despite the problems but in the midst of the problems
  Iranian Christian Music CD #2 from Iranian Church of Dallas, Persian Gopel Music CD #2 from Church of Dallas, Farsi Gospel Music, Iranian Gospel Music
  Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
  Persian Radio Mojdeh - The Good News Farsi Web Radio, Iranian Music and more, Farsi Music, Persian Christian Worship Music
  a New Persian Praise CD from Dariush & Marya for Iranian Christians and Farsi Speaking Followers of Christ to Praise The King of all Kings Jesus Christ, Above All Persian Gospel Music CD - برتر از شاهان داريوش و ماريا
  Persian Gospel Music by Sarah Fard at FarsiNet, Farsi Christian Music by Sarah, Gilbert Hovsepian, Rev. Jalil Sepehr, Felix Amirian, Qader Eshpari, Mike Fard, Free Farsi Music
  Persian Christian Musicfrom Toronto Canada, Farsi Music from canada, Iranians Worship Music
  Persian Gospel Music by Sarah Fard at FarsiNet, Farsi Christian Music by Sarah, Gilbert Hovsepian, Rev. Jalil Sepehr, Felix Amirian, Qader Eshpari, Mike Fard, Free Farsi Music
  Farsi Christian Music by Iranian Church of Houston Texas, Persian Christian Worship Music
  Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
  Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
  سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
  موسسه تعليم رستوران ايرانى Iranian Green Freedom Movement, Iran Velvet Revolution, Where is My Vote - Millions of Iranians have rejected the result of 2009 Iranian Presidential Results. Iran's Supreme leader has sided with the president Ahmadinejad راديو ندای اميد Sohrab Books Poetry - شعر Sermons God IS LOVE, 100% Pure & Unconditional Love, God is not kind - HE IS LOVE خانواده مسيحی سرودهاى مسيحى فارسى
  انتشارات ايمان و اميد Radio & TV ضرب المثل هاى مشهور ايرانى راديو مژده فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
  مشاوره مسيحی صبح بخیر دوستان Church of Iran روح القدس انجيل برنابا News! انجيل كليساى ايران تأملاتى در روحانيت
  Gospel Of Barnabas عروسى ايرانى مسيحيت در ايران باستان كليساى لند ن تعادل بين فيض و ايمان Church of London Spiritual Reflections
  راديو و تلوزيون فارسى انتشارات ايمان و اميد Send Free Persian Valentine eCards, Send Free Farsi Valentine eCards,Send Free Iranian Valentine eCards,Send Free Iranian Christian Valentine eCards    ضرب المثل هاى مشهور ايرانى Radio & TV فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
  Contact FarsiNet .. Link to FarsiNet .. FarsiNet Mission .. Services .. Statistics .. FarsiNet Web .. What's New? .. Top 10s ..
  E-Mail - Do you have any questions or suggestions? Send us your feedback.
  Your Opinion Counts. Check FarsiNet Visitor Opinion and Comments.
  If you find any Dead Link, please let us know Dead Links.
  Copyright © 1995-2016 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. 032196 10330791 this page views - 273,741,840 total page views - 1,691,710,621 total file requests)
  See our Important Disclaimers and Legal Information ... Online Images and Files Proper Use Statement
  Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
  جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. Business. City. Bam. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi . Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. شعر فارسی و شاعران ايران. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 250,000,000+.