میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۴ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد

Famous Iranian Proverbs and Sayings
ضرب المثل هاى مشهور ايرانى
Famous Persian Iranian Proverbs

Go to previous page Famous Persian Iranian Proverbs - Pages 56-57 Go to next page
Famous Persian Iranian Proverbs - Page 57 Famous Farsi Proverbs - Page 56
Go to previous page Famous Persian Iranian Proverbs - Pages 56-57 Go to next page
Go to page [ Cover | Publisher | 9 | 10 | 11 | 18 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 69 | 70 | 71 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 174 | 197 | 198 | 232 | 260-261 | 262-263 | 287 | 288 | 289 | 300-301 | 302-303 | 304-305 | 421 | 422 | 423 | 434-435 | 436-437 | 438-439 | 503 ] - کتاب مقدّس و مثل های پارسیTo be informed of updates to Zarbomasal, subscribe to info@farsinet.com.
Grateful acknowledgement is made to Mr. Gholamreza Azralee and Arghavan Publications for permission to use their copyrighted material.
Copyright © 2007-2014 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. (100607 61013 )

Merry Christmas to all Iranians all over the world Eide Milade Masih Mobarak, Christmas Tabrik to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 180,000,000+. ... ... ... .....