Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet


Books and Articles on Christian Counseling translated to Persian (Farsi) by Shawn Safavi


مشاوره مسیحی چیست ؟

Click here to view/print this article in PDF


مشاوره مسیحی چسیت

مشاوره مسیحی چسیت؟

 

1. آیا مشاوره مسیحی گرایش دوباره به قانون و شریعت نیست؟

خیر. آنانی که تأکید بر فیضی می کنند که سوای کار و عمل است، در اشتباه بسر می برند. ایمان شخص مسیحی باید به عمل بی انجامد:

 

افسسیان 2

10: "زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا درآنها گام برداریم."

 

توجه کنید که مقصود خدا در آفرنیش ما، انجام کار های نیک بوده است. برداشت نا کامل فرایض خدا همیشه ایجاد اشکال کرده است. چون نجات انسان از طریق انجام کارهایش نمی باشد، بسیاری خوف صحبت از اعمال را دارند، چون می ترسند که به آنها برچسب "شریعتی" زده شود. ولی چنین خوفی آنها را نیز در مسیر نادرستی هدایت می کند. اگر انتظار اعمال نیک از آنانی که روح خدا را دریافت کرده اند، "شرعتی" است، پس خود خدا باید شریعتی اعلی بوده باشد! خیر، نه تنها خدا طالب اعمال نیک از فرزندانش می باشد، بلکه خود گفته که آنها را برای کار های نیک آفریده است.

 

یوحنا 14

15 : "اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت"

 

2. چرا مشاوره "مسیحی" ؟

چون موضوع اصلی مسیح است، و شباهت به او نیز خواست خدا است. اغلب مذاهب دنیا مشاوران روحانی خود را دارند، و شاید خدمت عمدۀ این مذاهب نیز مشاوره روحانی بوده باشد. ولی در مسیح، فرق عمده اینجا است که خدا خود مشاور آنانی است که عیسی مسیح را خدا و منجی خود می دانند.

 

کلام خدا در یوحنا میفرماید:

 

یوحنا 14

26 : "اما آن مدافع (پشتیبان، مددکار، یاور) یعنی روح القدس، که پدراو را به نام من می فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد."

 

به این جهت، نمی توان کاری که خدا خود از طریق روح القدس به انجام می رساند را، با کاری که مشاوران روحانی ادیان مختلف انجام می دهند یکی دانست، و یا به همان عنوان خطاب کرد.

 

مشاورۀ مسیحی کار خدا است، و ایماندارانی که در این راه خدمت می کنند، تنها تسهیل گران این راهند. روح القدس است که از طریق کلامش، به پیروان مسیح می گوید چیست که باید در آنها تغییر یابد، و چگونه چنین تغییراتی باید ایجاد بگردند تا شباهت مسیح را بدست آورند. کتاب مقدس راهنمای پیروان عیسی مسیح است، و کلیسا نیز جائی است که مشاورۀ مسیحی در آن انجام می گیرد. روح القدس اعضای کلیسا را مجهز می کند تا مشوق و راهنمای (مشاوران غیر رسمی) یکدیگر بگردند. عیسی مسیح بارها کلام خدا را برای مردم "باز" و "تفسیر" نمود، تا رابطۀ آن را در زندگی شخصی خود بدست آورند.

لوقا 24

32 : " آنها از یکدیگر پرسیدند: آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتب مقدس را برایمان تقسیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟"

 

3. چه کسانی مشاور مسیحی هستند؟

کلام خدا در عهد جدید فرض بر این دارد که همۀ مسیحیان به کار مشاوره مسیحی مشغول می باشند. پولس در این خصوص چنین می گوید:

 

کولسیان 3

16 الف:"کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛"

 

رومیان 15

14 : "ای برادران، من خود این اطمینان را دارم که شما خود از نیکویی مملو، و از معرفت کامل برخوردارید و به پند گفتن به یکدیگر نیز توانایید"

 

در کولسیان و رومیان، پولس مسیحیان را می دید که طبق روال روزانه، به کار مشاورۀ یکدیگر مشغولند. او اطمینان را حاصل کرده بود که این مسیحیان توانائی چنین کاری را داشتند، چون می گوید "پر از نیکویی" (یعنی دانش کلام خدا) و "معرفت" (محبت) بودند. این صفات، آنها را مجهز کرده بود تا بتوانند مشاور مسیحی یکدیگر باشند.

 

عبرانیان 4

12 : "زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و بُرنده تر از شمشیر دودم، و چنان نافذ که نفس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می کند، و سنجشگر افکار و نیت های دل است."

 

4. تنها خادمین دست گذاری شده، مشاوران "رسمی" کلیسا هستند

با وجود آنکه اعضای کلیسا باید توانائی مشاورۀ مسیحی را بدست آورند و مشغول به آن بشوند، مشاور مسیحی عنوانی است مختص عضوی که خدمت ویژۀ چنین کاری به او سپرده شده است. خدا عطیۀ انجام چنین کاری را به این شخص (یا اشخاص) داده، و آن نیز مورد تایید هیئت رهبری کلیسا واقع شده، و نیز به این خدمت "برگزیده" (دست گذاری) شده است. نتیجتاً، آنچه از دهان چنین مشاورانی صادر می گردد، تایید کشیش و مشایخ کلیسا را نیز در بر می گیرد.

 

البته مشاور رسمی کلیسا ممکن است خود کشیش، یا همۀ مشایخ کلیسا باشند. این مربوط به تایید عطیۀ لازم از جانب هیئت رهبری کلیسا، و روح القدس است. پولس خدمت مشاورۀ مسیحی خود را چنین شرح داده است:

 

کولسیان 1

28 : "ما او را وعظ می کنیم، و هر کس را با کمال حکمت پند می دهیم و می آموزیم، تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم."

 

پولس به هنگام صحبت از عیسی مسیح، همه را با موضوع گناه مواجه می کرد. البته توجه به موضوع گناه جزو وعظ او بود، ولی او تک تک اشخاص ("هرکس") را نیز در راه مسیح اصلاح می نمود تا "همه را کامل در مسیح" حاضر سازد. شرح کامل این خدمت او را در فصل 20 اعمال رسولان می خوانیم. پولس مدت سه سال در افسس خدا را خدمت کرد و در این رابطه چنین نوشته است:

 

اعمال رسولان 20

31 : "پس هوشیار باشید و به خاطر آورید که من سه سال تمام، شب و روز، دمی از هشدار دادن به شما با اشک ها، باز نایستادم."

 

او نه تنها خدمت بشارت عیسی مسیح را بعهده داشت، بلکه وارد مسائل شخصی مردم نیز می شد، و آنها را در راه پیروی از عیسی مسیح تعلیم و تشویق (مشاوره مسیحی) می نمود. به همین دلیل است که نام اشخاص بسیاری را در رساله هایش می خوانیم.

 

5 . خصوصیات مشاور مسیحی جیست؟

اولاً او صد درصد اطمینان دارد که روح القدس قدرت حل همۀ مسائل و مشکلات زندگی شکست خوده این دنیا را دارد. اطمینان راسخ و محکم او است که زمینۀ انجام کار روح القدس را فراهم می سازد. این تصمیم باید در ابتدا گرفته شده باشد، و نباید بگذارد که فراز و نشیب های خدماتی او این اعتقاد و ایمانش را ضعیف نماید.

دوم، او کلام خدا را بگونۀ عملی استفاده خواهد کرد. منظور این نیست که آیات کلام خدا را بشکل نسخۀ درمانی به همه توضیع می نماید، بلکه از آن بطور ساده و واضح استفاده خواهد کرد (و تعلیم خواهد داد) تا مردم ببینند که خدا راه حل مسائل و مشکلاتشان را داده است.

 

سوم؛ او با کمال فروتنی تصدیق خواهد کرد که هر گونه سودی که از خدمات او سرچشمه گرفته تعلق به خدا دارد و نه خودش. با این وجود، دائماً کوشش خواهد کرد تا به دانش و کار برد آن بیافزاید، و تشخیص داده که خدا از او می خواهد استفاده نماید. وقتی جواب مسئله یا مشکلی را ندارد، با راستی اعتراف می کند، ولی کلام را جست و جو کرده و جواب آنرا جویا خواهد شد. او با همه گونه مسائل و مشکلات دست پنجه نرم خواهد کرد، حتی آنچه قبلاً به روانشناسان و روانکاوان روجوع گردیده، با اطمینان به آنکه خدا راه موفق، ساده و سریعتری را داده است. او اشتیاق همکاری با پزشکان مسیحی را دارد و در صورت لازم، مردم را به پزشکان معرفی خواهد کرد.

 

6 . مشاوره مسیحی و رابطه آن با پاکسازی

با وجود آنکه مشاوره مسیحی از اهمیت زیادی برخوردار است، تنها مورد کوچکی از زندگی ایماندار را تشکیا می دهد. مشاوره مسیحی را می توان به لوله کشی تشبیه کرد که می آید تا شیری که چکه می کند را تعمیر نماید. چون لوله کش در کارش استاد کار شده، و جواز کار لوله کشی را نیز دریافت کرده، و از طرفی صاحب خانه نیز خود توانائی تعمیر شیر را ندارد، از لوله کش در خواست کمک می نماید. البته منظور این نیست که خدمات این دو در یک ردیفند، ولی باید توجه داشت که خدا است که استاد را ایجاد کرده، و ابزار کار را نیز فراهم ساخته، و نتیجتاً جائی برای بالیدن به خود نیست. تغییر دادن ایماندار کار خدا است، و در این راه خدا از مشاورانی استفاده می کند که توانائی "باز کردن کلام" را بگونه ای دارند، که مربوط به مسائل و مشکلاتشان می باشد. این تغییرات لازم را مطابق با کلام و متکی به روح القدس ایجاد می نماید.

 

البته خدا احتیاج به مشاوران مسیحی ندارد تا این تغییرات لازم را در فرزندانش ایجاد نماید. او آنها را خود آفرید، و خود می داند چکار باید بکند تا آنها را در شباحت عیسی مسیح در آورد. ولی چون در کلامش چنین کاری را بعنوان خدمت یک ایماندار مشخص نموده، باید آن را پذیرفت و جزو خدمات کلیسا شمرد. کلیسائی که در آن مشاورۀ رسمی و غیر رسمی انجام می گیرد، احتمال صدمه یافتن کمتری را خواهد داشت.

 

Click here to view/print this article in PDF


Go To: What is Christian Counseling?, مشاوره مسیحی چیست ؟, A Thirst For Wholeness, اشتياق براي كامل شدن, Christ and Your Problems, مسيح و مشكلات شما, How To Overcome Evil, چگونه بر شرارت غلبه كنيم, Solving Marriage Problems, حل مسائل زناشويي, Christian Living In The Home, زندگي در خانواده مسيحي, The Motivation for Change, انگيزه لازم براى تغيير, Effecting Biblical Change ايجاد تغييرات موثر مطابق با كلام خدا, Elements of Dehabituation and Rehabituation عناصر ترک عادت و كسب عادت, ... Ministry of Dr. Jay Adams, Who is Jay Adams ... Go to Moshavereh Masihi Home Page - Persian Christian Counseling Books & Articles Home Page
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Send your questions, suggestions and comments to safavisr@gmail.com
Copyright © 2006-2024 FarsiNet, Inc. & Shahrokh Safavi, All Rights Reserved. (080206 41824 )

Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....