اعتقاد نامه نیقیه - اعتقاد نامه مسیحی
The Nicean Creed - The Apostle's Creed
Persian Tabdil Magazine for Farsi Speaking Iranian Christians now available at FarsiNet.com, Farsi eZine of The Change by Iran For Christ at FarsiNet, Iranian eZine for Godly Change and Transformation of Life at FarsiNet


Previous Page Churches of Iran - Church of St George (Gharib), Esfahan Next Page
Churches of Iran Church of St George (Gharib) - The western entrance, Esfahan History and Architecture of Churches of Iran
Previous Page History of Churches of Iran - The Western entrance Next Page
Go To Page: [Cover] [9] [12] [13] [29] [31] [68] [69] [90]
Related Links: [History of Christians in Iran] [Directory of Iranian Churches] [Historical Churches in Iran]

Please send your questions, comments and suggestions to iranchurches@farsinet.com
Grateful acknowledgment is made to Photographer Mr. Gholamhosayn Arab and Rasaneh Kaj Publishing for permission to use their copyrighted material.
Copyright © 2000-2018, FarsiNet & Rasaneh Kaj Publishing. All Rights Reserved. (103000 32222 )

Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 250,000,000+. ... ... ... .....