b0VIM 7.0 farsinetcircuscircus~farsinet/adgod/radio_tv_radio_mojdeh.html U3210#"! Utpad
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱۱ ماه مارچ سال ۲۰۱۱ میلادی

 

پس از آنکه ایوب، آن مرد خدا، خبر کشته شدن فرزندان، و به تارج رفتن اموال

خود را شنید، چنین نمود:

 

"آنگاه ایوب برخاسته، جامۀ خود را درید،

سر خود را تراشید، و به زمین افتاده، سجده کرد، گفت:

برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم،

و برهنه خواهم برگشت.

خداوند داد، و خداوند گرفت.

نام خداوند متبارک باد."

کتابمقدس، ایوب ۱: ۲۱

 

در سال ۱۹۹۱، در شهر مینیاپولیس، در ایالت مینوسوتای آمریکا، مسابقات گلف سرتاسری برگزار می شد. روز شروع این مسابقات بنظر می آمد که یک روز زیبا و آفتابی و آرام خواهد بود. مردم جمع شده بودند که از آن روز زیبای تعطیلی لذت ببرند. ناگهان در وسط مسابقه ابرهای سیاه شروع به پر ساختن افق آسمان، و باران شدید شروع به باریدن کرد. صدای وحشتناک رعد و برخورد برق آسمان به زمین از دور می آمد. مردم فرار نموده تا زیر سرپوشی پناهی یابند. بعد رعد وبرق هدف خود را می زند. بلندترین درخت در آن منطقه. وقتی طوفان می شود، رعد و برق همیشه، اول، بلندترین درخت را می زند.

و این دقیقاً زندگی ایوب را توصیف می کند. مردی که، در زمانۀ خودش، برای خدا، بلند قامت تر از هر کس دیگری ایستاده بود. مثل یک درخت بلند قامت که ریشه هایش عمیقاً در خاک فرروفته، ریشه های ایمان ایوب عمیقاً در خدا فرو رفته بود. و وقتی که طوفان سخت ضدیتها حمله ور شد، ایوب آن میلۀ برقگیر بود که آتش صاقعه را بخود گرفت. میله های برقگیر را بر سر ساختمانهای بلند نصب می کنند تا در هنگام رعد وبرق و اصابت آن به ساختمان، برق را بخودش گرفته و به زمین رعد کند، تا ساختمان صدمه نخورده، انسانها هلاک نشوند. هر چقدر ساختمان بلند تر باشد، امکان برخورد رعد و برق به میله بیشتر می شود. هر چقد شما رفیع تر، بلند تر، برای مسیح می ایستید، دفعات برخورد صاقعه به شما بیشتر می شود، برای برکت دیگران و جلال خدا.

تجربیات دردناک، تراژدی، به زندگی ایوب حمله ور شدند نه بخاطر اینکه چیزی در زندگی اش اشکال داشت. نه بخاطر اینکه در گناه زندگی می کرد. یا گناهی مخفی در زندگیش بود.  بلکه کاملاً برعکس، بخاطر اینکه همه چیز در زندگی ایوب با خدا درست بود. ولی خدا می خواست ایوب را به عمقهای جدیدی از رابطه اش با او برد، و یکبار و برای همیشه نشان دهد، ثابت کند، که همۀ انسانها خدا را برای آنچه که می توانند از او بگیرند و یا به اصطلاح "بکنند"، پرستش نمی کنند. بلکه هستند کسانی مانند ایوب، که خدا را برای وجود خودش و محض داشتن یک رابطۀ رستگار در خون مسیح، محبت داشته،  پرستش می کنند.

همه مثل یهودا، و یهودا ها نیستند که دنبال این باشند که ببینند خوب حالا چی از مسیح و کلیسا گیر ما می آید. همه این طرز فکر را در مورد خدا ندارند که خدا مثل یک دستگاه ای تی ام است که یک دعا می گذاری داخل اش و در عوض پول می گیری. این دقیقاً تهمتی بود که شیطان به خدا زد. شیطان به خدا گفت:" تو به انسانها رشوه می دهی که بدنبات بیآیند. خدا نیاز دارد که برای خودش پرستندگان بخرد." و بسیاری انسانها در زمانۀ ما، و حتی متاسفانه بسیاری ایمانداران مسیحی هم رابطه شان با خدا دقیقاً همین حالت را دارد. بسیاری با طرز زندگی خود تهمت شیطان به خدا را تائید می کنند. بسیاری اینگونه اند، ولی، ولی نه همه. ایوب اینگونه نبود. ایوب در عصر خودش مردی کامل، راست و خداترس بود. بهترین بود. و برای همین نشان زده شد تا سختی بکشد. نه گناه مخفی بود، نه لعنت، نه سحر، نه جادو. حتی حملِۀ شیطان هم در کنترل کامل خدا و با اجازۀ خدا بود.

این حقیقت در مورد شما هم به عنوان یک ایماندار مسیحی که می خواهد هرروزه با خداوند عیسی مسیح در وفاداری زندگی کند صادق است. حالا می خواهد شما مثل یک درخت کاج تنومند باشید، یا یک نهال نازک. هر وقت که می خواهید به خدا وفادار بمانید، بدانید که ایام رنجها و سختی ها برای شما معین شده است. هیچ کسی از این دنیا زخمی نشده، درد نکشیده، نخواهد رفت. و این رنجها لزوماً بخاطر این نیست که در زندگی فرد چیزی اشکال دارد و یا گناهی هست. بعضی وقتها می تواند علت گناه باشه، ولی در اغلب موارد نیست. اتفاقاً عکس اش درست است. دراغلب موارد، دردها و رنجها می آیند، چون همه چیز در مورد زندگی شخص با خدا درست است. یک ایماندار مسیحی نشان زده می شود، که سختی ببیند، چون می خواهد برای خدا بلند تر از هر کس دیگری بایستد.

وقتی ریشه های ایمان شما بر مسیح بنا شده، و عمیقاً  در مسیح فرورفته، هیچ تعجب نکنید که ایام دردها و رنج ها برای شما می آیند. برخلاف تعلمیات کاذب و شیطانی که امروزه داده می شود که اگر به مسیح ایمان بیآوری پولدار، محبوب، سالم و تندرست می شوی، زندگی پیروزمند مسیحی خواهی داشت، و اصلاً می شوی سوپرمن یا سوپروومن، ایماندار با یک ایمان عظیم، رنجهای عظیم هم خواهد کشید، مانند ایوب. ایمان عظیم، رنجهای عظیم. چرا؟ به چه دلیل؟ برای جلال نام خدا، برای اثبات عدالت خدا و رستگاری زندگی خود شخص. ایماندار با ایمان عظیم از ایام سختی های مقرر شده، خواهد گذشت. زندگی پیروزمند مسیحی این است که شخص با وجود دردها ورنجهایش  عاشقانه به مسیح چسبیده، او را و کلیسای او را خدمت کند،

بیائید ثابت کنیم، مثل ایوب، برای آنچه که از خدا، و مسیح، و کلیسای مسیح می توانیم بگیریم، بدنبال مسیح نیآمده ایم. بلکه برای وجود خود خدا، وجود خود مسیح، بدنبال مسیح آمده و به او ایمان آورده، و کلیسای او را خدمت می کنیم. این را هدف خود قرار دهیم که باخداترین مرد یا زن زمانۀ مان باشیم. این را هدف خود سازیم که مثل یک درخت سربلند، بلند قامت برای خداوند عیسی مسیح بایستیم. و هرچه بلند قامتر بایستید، بیشتر مورد حملات قرار خواهید گرفت. و خدا را برای آنها شکر کنید. دارید در زندگی تان، با تعهدتان به خداوند عیسی مسیح و کلیساش، نام خدا را جلال می دهید، دارید ثابت می کنید که مسیح شایستۀ حمد و ستایش است برای وجود خودش نه برای آنچه که می شود از او گرفت. این خلاصۀ تمامی کتاب ایوب است. دارید شانه به شانۀ مردان خدای چون ایوب و پولس رسول قدم بر می دارید. این یک افتخار است.

آیا شما حاضرید خدا را در سختی ها پرستش و خدمت کنید؟

سئوال این نیست که آیا ما راحت هستیم یا نه.

سئوال این است که آیا نام خداوند عیسی مسیح در زندگی ما جلال می یابد یا نه.

 

"اگر چه انجیر شکوفه نیآورد، و میوه در موها یافت نشود، و حاصل زیتون ضایع گردد،

و مزرعه ها آذوقه ندهد، و گله ها از آغل منقطع شود، و رمه ها در طویله ها نباشد،

لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد،

و در خدای نجات خویش وجد خواهم نمود.

یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو می گرداند و مرا برمکان های بلندم خرامان خواهد ساخت."

کتاب مقدس، حبقوق ۳: ۱۷- ۱۹

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Praise The Name of The LORD in all Circumstances

Job 1
20 At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship 21 and said: .Naked I came from my mother.s womb, and naked I will depart.[c] The LORD gave and the LORD has taken away; may the name of the LORD be praised.. 22 In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing.

Habakkuk 3
17 Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, 18 yet I will rejoice in the LORD, I will be joyful in God my Savior. 19 The Sovereign LORD is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to tread on the heights.

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (031111 6969 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....