روزه در مسيحيت به چه صورتی است؟
What is Christian Fasting - Rozeh Masihi Cheest?
FarsiNet News Archive
Just click on the page of your interest

November 99, Week 3

FarsiNet FarsiNews