What is NowRuz? How can one fully understand NowRooz? What is the True Meaning of NoRuz? A Persian Essay by Dr. Bozrog-Mehr Vaziri, Free Farsi Book on history of NowRuz and Persian New year in Iran
Shahnameh, Epic of the Persian Kings by Ferdowsi the Grreat Persian (Iranian) Poet of 9th Centuary from Toos Khorasan near present Mashhad in Northeast Iran


¸ شگفتی رستاخیز ¸ آزادی مسیحی ¸ گفتگویی با اسقف دهقانی ۱، ۲ ¸ روز ولنتاین
¸ ارگ بم ¸ چرا زلزله؟ ¸ بر بم چه گذشت؟ ¸ انجیل، ترجمه هزاره نو ¸ معرفی کلمه ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۸،

مطالعه شماره جدید کلمه

لطفاً روی این قسمت کلیک کنید

 وب‌سایت کلمه 
 

عقل یا ایمان؟

رابطۀ عقل و ایمان همواره به‌ع ;نوان یکی از مباحث بحث‌برانگیز مطرح بوده است. تاریخ تفکر به‌خصوص در مغرب‌زمین گواه آن است ک ;ه ...
شعار پدر‌شوهرم این بود که این چیزهای کوچک بالاخره روزی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در مورد خدا چطور؟ برای او چیزهای ک ;وچک چه ارزشی دارند؟...
اما براستی كلام خدا چه مزایا ;یی را برای تجرد قائل است؟ ه ;دف این مقاله آن است كه مزایای تج ;رد را برشمارد و با بررسی مش ;كلات جوانان پیرامون این موضو ;ع و ارائۀ پاسخ كتاب‌مقدسی برای آنان، رهنمودی را برای مجردان ب ;یان كند.
امروزه تصاویر خبری تکان‌دهنده از کشت و کشتاری که مدام در گ ;وشه و کنار دنیا صورت می‌گیرد،... همگی باعث شده مرگ دیگر در نظرما ;ن آن هیبت و ابهت سابق را نداشته باش ;د ...
خدا چه کسی را به کار می‌برد؟< /DIV>
کتاب‌مقدس به ما می‌گوید که خدا در جس ;تجوی کسانی است که بتواند آ ;نها را برای مقاصد الهی‌اش به‌ک ;ار برد. اگر کسی آمادگی خویش را به خدا اعلان کند، خداوند چنان ا ;و را ...
موسی که از طرف همۀ ادیان شخص قا ;بل احترامی می‌باشد برای ۱ ;۲۰ سال عمر کرد. موسی کامل نبود و همچن ;ین بزرگترین پیغمبر هم نبو ;د چون خود موسی پیشگویی کرد که در آی ;نده پیغمبر دیگری خواهد آم ;د ...
مردم دائماً می‌پرسند: "چه چیز &# 1583;ر مورد عیسی، تا به این حد م&# 1582;صوص است؟ چرا او تنها راه رسیدن به آ ;ن شخصی است که ما تحت عنوان خ ;دا می‌شناسیم؟"...
حدوداً پنج ساله بودم که پدر و ماد ;رم به‌من نماز خواندن یاد د ;ادند. آنها افراد مذهبی نبودند اما ب ;سیار به خدا معتقد بودند. می ;‌توانم بگویم مانند اغلب ایرانی ;ان ...