میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Persia, Persians, Persian History, Persian Kings, Cyrus the Great, King Darius, Persian Empire, Persian Kings in the BibleJesus Christ According to Islam's Holy Book Qur'an

Previous page of Truth about Jesus Christ accroding to Quran of Muslims Jesus In Islam - Page 2 Next page of what Islam says about who Jesus Is
Jesus In Islam - WHat does Qur'an say about Jesu, Page 3
Previous page of Truth about Jesus Christ according to Islam Jesus In Islam - Page 2 Next page of What Qur'an says about Jesus Christ

Qur'an Made me to Follow Jesus

Jesus in Islam, Pages ... [ Cover | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | English Translation | Muslims' Misunderstandings | انجیل برنابا - Gospel of Barnabas | Islam 101 | Jesus 101 | Jesus in Qur'an ]
Gospel of Mark Gospel of M
atthew
Gospel of J
ohn Gospel of L
uke
[Gospel of Matthew] [Gospel of Mark] [Gospel of Luke] [Gospel of John]

Christ is Born Tonight Christmas Persian Poetry by Vaziri at FarsiNet, Masih Tavallod Yaft Farsi Poetry by Bozorgmehr Vaziri on the Birth of Jesus, Iranian Christian Poetry


Please send your questions, comments and prayer requests to webmaster@farsinet.com
Copyright © FarsiNet Inc. 1998-2019 - All Rights Reserved. (093098 37587 )
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 250,000,000+. ... ... ... .....