میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Merry Christmas to all Iranians all over the world Eide Milade Masih Mobarak, Christmas Tabrik to all IraniansFarsi (Persian) New Testament & Psalms
Contemporary Translation - Tafsiri

Injil Tafsiri and Psalms

Available from Church of Love in Denmark
Ostergade 57-59
DK-5000 Odense C
Tel: +45 - 40532523
Fax: +45 - 65938934
Church of Love Denmark info@mohabat.net

Price: (Paperback)
1 - 9 copies     6.00 Euro each + Postage
10 - 19 copies     5.40 Euro each + Postage (10% Discount)
20 - 49 copies     4.80 Euro each + Postage (20% Discount)
50 - 99 copies     4.20 Euro each + Postage (30% Discount)
100+ copies     3.60 Euro each + Postage (40% Discount)
Go To: [Cover] [Introduction] [Table of Contents] [Order Form] ... Go Back To Iranian Church of Love in Denmark Home Page
Copyright 2005-2022, FarsiNet. (082505 32406 )
میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Merry Christmas to all Iranians all over the world Eide Milade Masih Mobarak, Christmas Tabrik to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....