دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب : سرود نامهً کليساي ايران    

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : Persian Church of the Good Sheperd , Seattle , USA 

* صفحـات :  306

* تعداد بخشها: 212 سرود فارسي همراه با نت   

* تاريخ انـتشـار: 1999

* نکاتـي در مورد کتاب : چاپ اول اين کتا ب در سال 1961 در ايران صورت گرفته است.

                             چاپ دوم کتاب در آمريکا صورت گرفته است.

                             تهيه و تدوين از کميتهً سرود کليسايي ايران

                             به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني و با فيض دردلهاي خود خدا را

                             بسراييد.               کولسيان 16:3