دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :  درک نقشه الهي   

* جنـس : جلد مقوايي جيبي 

* انتشارات : حيات ابدي 

* صفحـات :  156

* تعداد بخشها:4 بخش ( شانزده فصل)    

* تاريخ انـتشـار: -

* نکاتـي در مورد کتاب :  اين کتاب شامل چهار بخش است.

                             - نقشه کامل خدا

                             -آمادگي شخص

                             - تدارک اوليه الهي

                             - ساير اصول علمي