دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :  راه صليب   

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات : ايلام  

* صفحـات : 74

* تعداد بخشها: 10   

* تاريخ انـتشـار:  1998

* نکاتـي در مورد کتاب :  پيام کتاب" راه صليب " که پيام يک بيداري روحاني است، عدهً بسياري را در

                             در گوشه و کنار جهان به قلب اين بيداري هدايت کرده است.  اين کتاب که  در

                             سال 1950 انتشار يافته ، به بيش از پنجاه زبان ترجمه شده و هزاران نسخه

                             از آن در سراسر گيتي در دسترس تشنگان بيداري روحاني قرار گرفته است.

                             دعوت فراگير اين کتاب که امروز نيز مانند زمان انتشار اوليه اش نافذ و موثر

                             مي باشد، مستقيمأ با دل مومنين سخن مي گويد و آن را منقلب مي سازد.