دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :     عيسي مسيح

* جنـس :  جلد مقوايي

* انتشارات : پروکلاما ، هلند 

* صفحـات : 60

* تعداد بخشها: -   

* تاريخ انـتشـار: 1995 

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب توسط خدمات دانشجويان بين المللي، آلمان ترجمه شده است.

                             به صورت تأليف و تصوير مخصوص نوجوانان است.   قطعه تصاوير

                             نقاشي شده رنگي در هر صفحه همراه با يکي دو جمله محاوره شده

                             درهر تصوير به چاپ رسيده است. چاپ اين کتاب از کيفيت بسيار خوبي

                             برخوردار است.