دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب : مسيحيت چيست؟    

* جنـس : جلد مقوايي

* انتشارات : حيات ابدي 

* صفحـات : 81 

* تعداد بخشها:15    

* تاريخ انـتشـار: 2000 ميلادي ( چاپ هشتم)

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب عقايد و اصول مسيحي را بطور ساده و مختصر بيان مي نمايد و

                             جوابگوي سوالهاي بسياري است که در مورد مسيحيت وجود دارد.   اين

                             کتاب هيچ موضوعي را که مربوط به مسيحيت است مبهم و ناگفته نگذاشته

                             و عميق ترين مطالب روحاني را بطرزي صميمانه و مختصر و ساده بيان

                             نموده است. اين کتاب به علت پرفروش بودنش چندين بار چاپ شده و چون

                             در نوع خود شايد بتوان گفت بي نظير است، پس از مدت کمي ناياب شده

                             است.