دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :  تفسير کتاب مکاشفهً عيساي مسيح   

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : Faith and Hope Library Publishing 

* صفحـات :220   

* تعداد بخشها:  22 

* تاريخ انـتشـار:  2002

* نکاتـي در مورد کتاب:   سخني از مترجم

                                  کتاب مکاشفه حامل پيام پيروزي عيساي مسيح بر شيطان ، و نويد بر قراري

                                  پادشاهي آسماني او برجهان است. تفسير حاضر با مراجعه به منابع قابل اعتماد

                                  مسيحي، و از همه بالاتر با طلب هدايت از خداوند و تفتيش و بررسي کتاب مقدس

                                  تاليف شده است. 

                                  بايد توجه داشت که هيچ مفسر صادقي نمي تواند ادعا کند که قادر به تفسير

                                  جزئيات مطالب کتاب مکاشفه مي باشد؛ زيرا اين کتاب حاوي پيشگويي هاي 

                                  رمزي در بارهً وقايع آينده است.  و يکي از خواص اين پيشگويي ها اين است

                                  که تا زمان وقوع نمي توان به طور قطع و يقين ادعا کرد که دقيقأ چنين يا چنان

                                  خواهد شد.  در تفسير حاضر، تأکيد برجنبهً روحاني و تشويق و تقويت ايمان

                                  خوانندگان است تا براي ظهور پرجلال عيساي مسيح آماده شوند.  ما نيز با

                                  نويسندهً مکاشفه همزبان شده، مي گوييم: " بيا، اي خداوند عيسي!"

 

 

 

*