دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :   عطاياي روحاني

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : - 

* صفحـات : 172

* تعداد بخشها:  -  

* تاريخ انـتشـار:  -

* نکاتـي در مورد کتاب : معلمان و متخصصان کلام خدا در همه دورانها، اعمال مافوق طبيعي

                                  روح القدس را در اعمال رسولان تشخيص داده اند.  با وجود اين

                                  بسياري از آنان چنين تعليم داده اند که اين آيات مافوق طبيعي با پايان

                                  دوران رسولان ناپديد شده اند.  چنين کساني متعجب خواهند شد اگر

                                  بدانند که نه تنها در کتابمقدس هيچ آيه اي وجود ندارد که نشاندهنده

                                  پايان يافتن دوران عملکرد اين آيات باشد، بلکه ميليونها مسيحي موًمن

                                  نيز در سرتاسر جهان وجود دارند که روح القدس را در پري پنطيکاستي

                                  آن دريافت نموده اند و همان اعمال مافوق طبيعي را که در همه جاي

                                  اعمال رسولان بروشني بچشم مي خورد، تجربه کرده اند.