دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب : انتظار مسيحا در آيين يهود

* جنـس : جلد مقوايي

* انتشارات : قم مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

* صفحـات : 192

* تعداد بخشها:7

* تاريخ انـتشـار: 1377

* نکاتـي در مورد کتاب : شور و التهاب انتظار موعود آخر الزمان در تاريخ پر فراز و نشيب يهوديت

و مسيحيت موج مي زند. يهوديان در سراسر تاريخ محنت بار خود هرگونه

خواري و شکنجه را به اين اميد بر خود هموار کرده اند که روزي "مسيحا"

بيايد و آنان را از گرداب ذلت و رنج رهانده، فرمانرواي جهان گرداند.

واژه فارسي "مسيحا" از روي کلمهً عبري " ماشيح" ساخته شده است.

" ماشيح" ( به معناي " مسح شده" ) لقب پادشاهان قديم بني اسرائيل بوده

ولي در زمانهاي بعد به پادشاهان آرماني يهود اطلاق شده است.