دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    رويارويي با بحرانهاي زندگي

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : گردون سپهر

* صفحـات : 352

* تعداد بخشها:  14

* تاريخ انـتشـار: 1999

* نکاتـي در مورد کتاب :   اين کتاب در واقع کتابي است در زمينه مشاوره بحران که از چشم انداز ديدگاه

                                    مشاوره روحاني نگاشته شده است.  نويسنده کتاب سالها در سمت کشيشي

                                    مشغول خدمت بوده است و در عين حال در زمينه مشاوره و روانشناسي

                                    باليني نيز تحصيل کرده است، سعي مي کند تا نحوه رويارويي با بحرانهاي

                                    مختلف زندگي را براي شخصي که داراي جهان بيني ديني است و به خدا

                                   اعتقاد دارد توصيف کند. مباحث اين کتاب همچنين شامل موضوعات زير است.

                                  -  بحران از ديدگاه کتاب مقدس

                                  -  بکارگيري اصول روحاني موجود در کتاب مقدس در شرايط بحراني و نقش دعا

-  مفهوم بحران، تجزيه و تحليل عناصر آن و نحوه رويارويي با آن

-         بحران افسردگي

-         بحران خود کشي

-         بحران مرگ

-         بحران طلاق

-         کمک به کودکاني که درگير بحران هستند.

-         بحران نوجواني  و بحران در مراحل انتقالي زندگي

 

 

*