دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    در حضور خدا

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :  -

* صفحـات : 83

* تاريخ انـتشـار:  -

* نکاتـي در مورد کتاب : چگونه ميتوان وارد حضور خدا شد و مصاحبت و مشارکتي بي واسطه و خدشه

                             ناپذير با او داشت؟ آيا تجربه حضور خدا تجربه اي عادي و تکرار شونده براي

                             هر مسيحيست يا تنها تعدادي اندکي از مسيحيان و غولهاي ايمان خوانده شده اند

                             تا از آن برخوردار شوند؟  چرا موانعي در برابر تجربه کردن حضور خدا وجود

                             دارند و اساسأ طريق وارد شدن به حضور خدا و حفظ و تداوم اين حضور چيست؟

                             نويسنده با شرح و تفسيرات آيات 19 تا 25 باب دهم رساله عبرانيان سعي ميکند

                             اين موضوع را روشن سازد که همه مسيحيان خوانده شده اند تا از طريقي تازه

                             و زنده وارد قدس الاقداس يعني حضور زنده و بي واسطه خدا شوند.