دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    طلبيدن خدا

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات :  -

* صفحـات :  128

* تاريخ انـتشـار: 1991

* نکاتـي در مورد کتاب : ميل به پرستش خدا و الهام بخشيدن به ديگران براي دست يافتن به شناختي

                             عميقتر از خدا، از جمله موضوعات بارز در اين کتاب است.  براي کسي که

                             بدور از ظواهر و تعلقات دست و پا گير دنيوي، تشنهً امور الهي است، اين

                             کتاب همنشيني امين و وفادار است.  بعضي از کتابها تنها به اندازهً يکبار

                             خواندن لذت بخشند و بعضي ديگر بارها و بارها خوانده مي شوند و هر بار

                             لذتي تازه در خواننده ايجاد مي کنند.  طلبيدن خدا از جمله کتابهاي اخير

                             مي باشد.                                    کشيش جيمز. ل. اسنايدر مارس 1991