دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :   خداي نيکو خداي امين

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : AB press, San Jose , CA

* صفحـات : 227

* تاريخ انـتشـار: 2001

* نکاتـي در مورد کتاب :  وقوع طوفانهاي زندگي به صورت هاي گوناگون امريست طبيعي، ايامي 

                      خواهد بود که وزش بادهاي مختلف، درياي آرام وجودمان را به تلاطم در

                     مي آورد و ابرهاي تيره، آسمان زندگي ما را تاريک مي کنند.  اضطراب، تشويش

                     و ترس هاي ناشي از خطرات طوفان نيز کاملأ طبيعي مي باشند.  ولي مهم اينست

                     که در چنين شرايطي و در اوج سختي و تاريکي بتوانيم نگاه هاي خود را به 

                     خداوند، به صورت فانوس دريايي زندگيمان معطوف نماييم تا از ساحل و هدفي

                     که براي ما در نظر گرفته است دور نشويم و در اعتماد امنيت و آرامش او باقي

                     بمانيم.

                     نويسنده در اين کتاب ، دعوت مي کند تا همراه او سوار کشتي بشويم و سفري

                     کوتاه به ميان اين درياي عميق و متلاطم بنماييم و با درد ، اندوه، احساسات و

                     تجربيات او و همچنين با کارهاي عظيم خداوند در زندگيمان از نزديک آشنا شويم،

                     و آنها را احساس کنيم.  باشد که مطالعهً اين کتاب موجب برکت و تقويت شما

                     در ايام سخت زنگديتان باشد.

                    

                    

 

 

*