دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    خداي حيات بخش

* جنـس : جلد مقوايي نازک

* انتشارات : راديو صداي انجيل

* صفحـات : 60

* تاريخ انـتشـار: 1996

* نکاتـي در مورد کتاب : آيا قلبأ مايل هستيد که خداي زندهً حقيقي را بشناسيد؟ آيا مي خواهيد اطمينان

                             حاصل کنيد که گناهان شما آمرزيده شده است؟ همچنين آيا مي خواهيد بدانيد

                             چطور ممکن است که شما فرزند روحاني خدا بشويد؟  تنها کتاب مقدس است

                             که به اين پرسشهاي مهم پاسخ منطقي مي دهد.  اين کتاب يگانه کتابي اسـت

                             که مقصود و منظور آفريده شدن انسان را در اين جهان، و دليل زندگي و مرگ

                             او را براي ما روشن مي سازد.