دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :   احياي پيام پنطيکاست

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :  -

* صفحـات : 257

* تاريخ انـتشـار: -

* نکاتـي در مورد کتاب :اين کتاب شامل 14 فصل است.

                             ظرف خداوند

                             مقصود خدا در طي اعصار

                             مردي موافق دل خدا

                             مولود از روح

                             پر شده از روح

                             هدايت شده توسط روح

                             نهرهاي آب زنده

                             بزرگترين نياز ما

                             قرباني بدنها

                             بدن بيمار

                             روح و حيات

                             حيات

                             مگر روزه اين نيست؟

                             روزه سلاح نهايي