دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    کتاب مقدس را بهتر بشناسیم

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :  ایلام

* صفحـات : 125

* تاريخ انـتشـار: 1999

* نکاتـي در مورد کتاب : این کتاب شامل ده بخش است.

                             - کتاب مقدس، کتاب الهی

                             - نگارش و انتقال کتاب مقدس

                             - اصالت کتاب مقدس

                             - بررسی عهد عتیق

                             - دوران میان دو عهد

                             - بررسی عهد جدید

                             - باستان شناسی و کتاب مقدس

                             - نبوت و کتاب مقدس

                             - چگونه باید کتاب مقدس را مطالعه کيد؟

                             - چگونه باید کتاب مقدس را تفسیر کرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*