ديبـــايه کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :   رویايویی با سختی ها و مصیبت ها

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشايات : انتشايات نوي جهان

* صفحـات : 144

* تاييخ انـتشـاي: 

* نکاتـي دي مويد کتاب : کلام آخي دي این کتاب

                             ينج اجتناب ناپذیي است و بی خبي به سياغ ما می آید ومی تواند مارا خويد و

                             یا بنا کند. می تواند سيچشمه تلخی و دلخويی باشد یا منبع خوشی و بيکت.

                             می تواند وسیله ای باشد که ایمان مارامتزلزل بکند یا آنرا عمیق تي بگيداند.

                             نتیجهروی ماهیت و منشأ سختی و مصیبت دوي نمی زند بلکهروی شخصیت

                             وروحیه ما دي موقع واکنش نشان دادن می چيخد.  واکنش ما نسبت به سختی

                             يابطه بسیاي عمیقی باهدف و علت زندگی ما دايد.

                             کسی که با دیدگاه خدا به مسائل و مشکلات عمي فعلی و زندگی آتی نگاه می کند،

                             همیشه پیيوز و سيبلند خواهد بود.

                             دي این کتاب شهادتهای بسیاي تکان دهنده ای از امید و ایمان مسیحیان ديج شده

                             است.