دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    مسأله تثليث و پسر خدا بودن عيسي

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات : کانون انديشه مسيحي

* صفحـات : 27

* تاريخ انـتشـار: -

* نکاتـي در مورد کتاب : سوالاتي که در اين کتابچه مورد بررسي قرار گرفته است.

                             اعتقاد به تثليث ازکجا آمده است؟

                             چرا مي گويند عيسي پسر خداست؟

                             آيا عيسي را مسيحيان به اين مقام رساندند؟

                             و پاسخ به چند سوال ديگر.