دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    مانند او

* جنـس : جلد مقوايي     

* انتشارات : کتاب هاي سهراب

* صفحـات : 171

* تاريخ انـتشـا ر: 1999

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب شامل دو بخش است:

                             بخش اول حدود نيم قرن پيش زير عنوان "شخصيت مسيحي"

                             Christian Character توسط زنده ياد " اسقف استيفن نيل" نوشته

                             شد و سپس به نام " سيرت شخص کامل" به فارسي ترجمه و نشر يافت.

                             بخش دوم شامل گفته هايي است که در ايام جنگ جهاني دوم بنا به در خواست

                              بخش مذهبي" بي بي سي" توسط "اسقف اعظم کانتي بوري ويليام تمپل"

                              Archbishop William Temple از راديو پخش گرديد و پس از آن

                              زير عنوان " از يکشنبه نخل تا رستاخيز" به چاپ رسيد و بعد از چند سال

                              به نام "سخنان آخر" به فارسي ترجمه و نشر يافت.