در بـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    گرانباری و آرامی

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : کتابهای سهراب

* صفحـات : 80

* تاريخ انـتشـار: 1997

* نکاتـي در مورد کتاب : این کتاب مجموعه ای است از چند سخنرانی که در سالهای گذشته بوسیله

                             نویسنده در کلیسای حضرت لوقا در اصفهان بر پا گردیده است. 

                             مطالب این سخنرانیها راجع به خداشناسی و معرفی کردن مسیحیت است.