در باره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    آتش بيداري روحاني

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :  -

* صفحـات : 161

* تاريخ انـتشـار: 

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب شامل فصلهاي زير است:

-         رويا براي بيداري روحاني

-         لزوم دعا و بيداري روحاني

-         راز دعا

-         شجاعت مافوق طبيعي

-         زندگي وقف شده به خداوند

-         تقديس، ييشه فيض است

-         فروتني خاک فيض است

-         پذيرفته شدن در حضور خدا

-         غلبه بر بي تفاوتي

-         موانع موجود براي بيداري روحاني

-         پرستش حقيقي، محصول بيداري روحاني است

-         شاگردي راه حفظ بيداري روحاني است