درباره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :  اخلاقيات کتاب مقدس

* جنـس : جلد مقوايي جيبي

* انتشارات : ايلام

* صفحـات : 130

* تاريخ انـتشـار: 1995

* نکاتـي در مورد کتاب : آيا ميخواهيد بدانيد که:

                             چگونه ميتوانيد جلال خدا  را منعکس کنيد؟

                             کتاب مقدس چه الگويي را براي رفتارارائه مي دهد؟

                             چگونه مي توانيد براي جامعهً خود نور و نمک باشيد؟

                              تعاليم عملي اين کتاب، باعث خواهد شد که رابطهً صميمي تري با خدا بيابيد و بتوانيد بهتر به

                             نيازهاي جامعهً خود برسيد.

                             اين کتاب از روش خود آموز جالبي استفاده مي کند که يادگيري را ساده مي سازد.