دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :  سياحت مسيحي

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : ايلام

* صفحـات : 200

* تاريخ انـتشـار: 2001

* نکاتـي در مورد کتاب :"سياحت مسيحي" شرح زندگي فردي است که جوياي حقيقت است.  اين جوينده

                             از شهر زادگاه خود که محکوم به نابودي است، رهسپار شهري مي شود که در

                             آن سعادت و حيات ابدي در انتظار اوست.  قهرمان داستان از تجربيات وفراز و

                             نشيب هاي  متعدد عبور مي کند تا به هدف خود دست يابد.

                             اين داستان در واقع بياني است ادبي و نمادين از رخدادهايي که مي تواند در

                             زندگي روحاني مسيحيان به وقوع پيوندند.  ونيز راهنمايي است براي غلبه بر

                             خطراتي که هر مسيحي ممکن است با آن روبرو شود.

                             اين کتاب مي تواند براي شما که در گذر از اين تجربيات هستيد مايهً  تسلي و

                             تشويق باشد، تا هيچگاه اميد خود را از دست ندهيد و با پايداري و استقامت

                             طريق حقيقت را دنبال کنيد.