دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب : بهاي محبت

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات :  کتابهاي سهراب

* صفحـات : 77

* تاريخ انـتشـار: 1991

* نکاتـي در مورد کتاب : مطالب اين کتاب را نويسنده در طي چند سال بعنوان وعظ و خطابه در کليساهاي

                             مختلف ايران ايراد کرده است.  مآخذي که براي گرد آوردن آنها بکار رفته است

                             عبارتست از تجربيات شخصي در تدريس مسيحيت، ديوان شاعران فارسي زبان

                             بخصوص عرفا و متصوفه ، نوشته هاي اسقف استيفن نيل و بيشتر از آن، آثار

                             دکتر کراگ کشيش مسيحي و دانشمند اسلام شناس معروف انگليسي.

                             چاپ اين کتاب بيشتر در اثر تشويق دوستاني بوده است که محتويات آنرا به

                             صورت سخنراني هاي شنيده اند و از اينجهت سبک نگارش نيز بيشتر سبک

                             صحبت و سخنراني است تا نويسندگي.