دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    چرا مسيحي هستم

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : آفتاب عدالت

* صفحـات : 56

* تاريخ انـتشـار:  فروردين 1360

* نکاتـي در مورد کتاب : عقل گرايان وقتي که از موقعيت خود بحث مي کنند جهان را بيش از آنچه در

                             واقع هست زيبا نشان مي دهند، ولي وقتي عليه وجود خدا بحث مي کنند آنرا

                             منتهاي درجه زشت نشان مي دهند.  آنها عقيده کتاب مقدس را مبني بر "گناه

                             اوليه" مضحک و نامعقول مي دانند.  با مسيحيان مخالفت مي کنند که چرا انسان

                             را " گناهکار بيچاره " مينامند.  از يک طرف انسان را مظهر پاکي و سمبل

                             اخلاقي مي دانند و از طرف ديگر هر وقت لازم ببينند، با احترام تمام مي گويند

                       خداي نيک محال است بتواند چنين انسانهاي شريري آفريده باشد.