دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :     از سرگرداني تا رستگاري

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : نور جهان

* صفحـات : 144

* تاريخ انـتشـار: 1998

* نکاتـي در مورد کتاب :اين کتاب شامل هشت بخش است.

                             1- معني گناه

                             2- نتايج گناه

                             3- معني نجات

                             4- اصول اساسي نجات

                             5- مکاشفهً مسيح به انسان، دعوتي است به توبه

                             6- کشفي که مسيح از خدا ميکند، دعوتي است براي تسليم شدن

                             7- قدرت بوسيلهً مسيح تا مظفرانه زندگي کنيم

                             8- دعوت فيض آميز مسيح