دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    راه زندگاني

* جنـس : جلد مقوايي     

* انتشارات : - 

* صفحـات : 194

* تاريخ انـتشـار: -

* نکاتـي در مورد کتاب : " جلال ابدي را به چه طريق تحصيل ميتوانم نمود؟  و بجهت حصول نجات

                             چه بايستم کرد؟"  نويسنده در طي اين کتاب آن مرض باطني و طريق نجات

                             را از روي کلام الهي که عبارت از کتب مقدسهً مسيحيانست معلوم خواهد

                             ساخت و علاوه بر اين ثابت خواهد نمود که تمامي معالجات و تداويهائيکه

                             بشر با فکر خود بجهت عفو گناهان و راحتي جاوداني بواسطهً مذاهب مختلفه

                             ايجاد نموده ناقص ميباشد.