دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    کلام مسيحي

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

* صفحـات : 176

* تاريخ انـتشـار: 1998

* نکاتـي در مورد کتاب : کتاب حاضر خلاصه اي از اعتقادات مسيحيان را به زبان ساده بيان مي کند.

                             نويسنده کتاب يک کشيش مسيحي معاصر و از راهبان فرهيختهً ژزوئيت است

                             که زبان عربي و فرهنگ اسلامي را آموخته، سالها ميان مسلمانان زيسته و

                             اين نوشته را براي خوانندگان مسلمان پديد آورده است.