دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    مسيحيت

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : انتشارات مرکز اديان

* صفحـات : 160

* تاريخ انـتشـار: 1378

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب مشتمل بر شش بخش کلي و بيست عنوان فرعي است.

                             اين شش بخش کلي شامل:

                             1-  مسيحي کيست؟

                             2- مسيحيت اوليه

                             3-  زندگي هاي مسيحي

                             4- عبادات واعمال مسيحي

                             5- آينده مسيحيت

                             6-  پيشامدهاي فرجامين

                             اين کتاب بخشي از مجموعه "اديان ما" است که در آن، انديشمندان هفت

                             دين بزرگ جهان، اديان خويش را به اختصار معرفي کرده اند.

                             نويسنده بخش مسيحيت اين مجموعه ، با ديدگاهي خاص به معرفي اين

                             دين پرداخته است.  وي کوشيده است تا مسيحيت را در آينه قديسان و

                             شخصيتهاي برجسته اين دين بشناساند.  او به اجمال چهره مسيحيت کنوني،   

                             تاريخ، انديشه ها و نيز آينده اين دين را توصيف مي کند.  گرچه اين کتاب

                             نمي تواند جنبه هاي مختلف مسيحيت را بطور کامل نشان دهد، اما مطالعه آن

                             براي به دست آوردن اطلاعات اجمالي در باره اين آيين سودمند است.