دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    نوجوانان چه مي جويند؟

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :  انتشارات حيات ابدي

* صفحـات : 186

* تاريخ انـتشـار:  چاپ ششم 1991

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب در نوع خود  بي نظير است.  نويسنده آن شخصأ به ميان دسته هاي

*                            نوجوانان تبهکار نيويورک وارد شده و به اسرار قلوب آنان راه يافته است.

*                            وقايع اين کتاب تمامأ واقعي بوده و در حدود دهسال قبل روي داده و از متن

*                            انگليسي آن، ظرف چند سال مليونها نسخه به فروش رسيده است.