دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب : نغمه هاي جاويدان

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : مسيحيان ايراني بين المللي

* صفحـات : 120

* تاريخ انـتشـار: 1990

* نکاتـي در مورد کتاب :  اين کتاب منتخب از مزامير (زبور) داوود است.  موضوعات اصلي کتاب زبور

*                               تمجيد، دعا و پرستش است.  پرستش ايده اصلي اين کتاب ميباشد.  کتاب زبور

*                               خداوند را بزرگ و مکرم ميدارد و اسم ، صفات، کلام و نيکوئي او را ميستايد.

*                               " وقتي خود را نيازمند ميدانيد، ميتوانيد مزموري را بيابيد که احساسات دروني

*                               شما را بيان ميکند.  يا اگر بسيار شادمان هستيد ميتوانيد در زبور کلماتي براي

*                                تمجيد خدا يافت کنيد."