دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    نشستن ، راه رفتن، ايستادن،

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :  -

* صفحـات :  55

* تاريخ انـتشـار: -

* نکاتـي در مورد کتاب : نويسنده کلمات کليدي را در رساله به افسسيان بدين ترتيب بررسي ميکند.

                             1- موقعيت ما در مسيح " نشستن"  (6:2)

                             2- زندگي ما در دنيا " راه رفتن" (1:4)

                             3- طرز برخورد ما با دشمن " ايستادن" (11:6)

                             هرکاه شخصي بخواهد در دستهاي خدا وسيلهً مفيدي باشد، بايد بطور کامل

                             در هر سه جنبه خود را با اين اصول منطبق سازد.