دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    موفقيت در زندگي زناشويي

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات :

* صفحـات:  133

* تاريخ انـتشـار: 

* نکاتـي در مورد کتاب : نويسنده اين کتاب به عنوان مشاور امور زناشوئي، در پنج قارهً  جهان

                             به مشکلات زناشوئي عدهً زيادي گوش فرا داده اند. 

                             توجه نويسنده در موقع نوشتن اين کتاب، به اشخاص زير  معطوف بوده است.

                             -  جواناني که در فکر ازدواج هستند.

                             - زوجهاي معمولي که زندگي سعادتمندي دارند و با مشکل جدي روبرو نيستند.

                             - زوجهائي که گرفتار مشکلاتي هستند يعني اشخاص مآيوس و سرگردان که

                             آرزوهايشان برآورده نشده است.