دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    قدرت عظيم دعا

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :   Sammy Tippit Mininstries

* صفحـات : 193

* تاريخ انـتشـار: -

* نکاتـي در مورد کتاب : کتاب قدرت عظيم دعا را مردي نوشته است که آموخته است ساعت ها در دعا

                             با خدا مشارکت داشته باشد.  اين کتاب داراي سه بخش است که عبارتند از:

                             انگيره براي دعا، تعليم روش دعا ودعا و بيداريهاي روحاني.

                             به علاوه اين کتاب، کتابي است مقدماتي در مورد دعا.  همين باعث مي شود

                             که اگر سوالاتي در مورد دعا براي شما مطرح باشد و يا بخواهيد در دعا رشد

                             نمائيد از اين کتاب بهرهً بسيار ببريد.