دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب : شادي مسيحي

* جنـس : جلد مقوايي

* انتشارات :

* صفحـات : 54

* تاريخ انـتشـار:

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب تلخيصي است از کتاب "گوهر کمياب قناعت مسيحي" که جرميا باروس

(1599 1646) نويسنده آن ميباشد. کتاب باروس شرح و بسط فيليپيان 11:4

ميباشد. روش او اين است که موضوع قناعت مسيحي را از زواياي گوناگون

مورد بررسي قرار دهد. در اين کتاب واژه " قناعت يا رضامندي" واژه ديگري

است که براي شادي بکار برده شده است.